Waarom Marconi Buitendijks


Met het project Marconi Buitendijks wil de gemeente het stadscentrum van Delfzijl weer verbinden met de Waddenzee.
Het maritieme karakter van de historische havenstad Delfzijl ging verloren bij de grootschalige industrialisering in de tweede helft van de vorige eeuw. Toen werd de haveningang gesloten en verplaatst van het stadscentrum naar het eind van het Zeehavenkanaal, vijf kilometer verderop. De stapsgewijs verhoogde zeedijk scheidde de stad steeds meer van het vroegere stadsstrand en van de Waddenzee.

In de periode tot eind 2020 krijgt de stad weer een nieuw gezicht als toegangspoort naar het Werelderfgoed Waddenzee.
De zeedijk bij Delfzijl is landinwaarts verlegd en op veilige hoogte gebracht. Hij is dan ingericht als een aantrekkelijke boulevard die verbonden is met de stad. De verlegde zeedijk biedt ruimte aan een uniek stadsstrand. Langs de Handelskade-Oost en de Schermdijk ligt een kwelderlandschap. De zeedijk is niet langer een harde scheiding tussen land en zee, maar legt juist een verbinding tussen stad en wad. 

De eerste aanzet voor dit plan is eind 2009 gegeven met de eindrapportage Maritieme concepten in beeld, verkenning mogelijkheden versterking maritiem karakter Delfzijl (pdf, 74 pagina's, 7,9 MB).
Deze verkenning legde de basis voor het latere Programma Marconi, een initiatief van de gemeente Delfzijl.
Marconi Buitendijks is het eerste Marconi-project dat in de uitvoeringsfase kwam en het wordt eind 2020 opgeleverd.
Het herstel van het maritieme karakter van Delfzijl was geen doel op zich, maar is nauw verbonden met een aantal andere doelen en randvoorwaarden:

  • Het is een belangrijke stap naar een aantrekkelijker leef-, woon- en werkklimaat in Delfzijl.
  • Het draagt bij aan het verbeteren van de ecologie in de Eemsdelta.
  • Het draagt bij aan de zorg voor een veilige kustverdediging.
  • Het geeft aan de stad een sterke toeristisch-recreatieve impuls.
  • Het vormt geen belemmering voor de huidige industriĆ«le en havenactiviteiten.

Andere onderdelen van het Programma Marconi


Andere onderdelen van het Programma Marconi zijn nog in studie, of in 2017 opgenomen in het provinciale Programma Eems-Dollard 2050. Zie daarvoor deze link naar deze website: https://eemsdollard2050.nl/.

  • Verleggen van de afwatering van de Drents-Groningse boezem van het Zeehavenkanaal naar een locatie bij de Pier van Oterdum (Groote Polder).
  • Aanleg van spuikanaal, spui, zoet-zoutnatuur en vispassage in de Groote Polder.
  • Aanleg van een eigen sluis voor de recreatievaart op de plaats waar nu de spui van de Eemskanaalboezem ligt (hier lag de Oude Zeesluis van Delfzijl).
  • Vernieuwen van de zeesluis door deze geschikt te maken voor tweebaksduwvaart, en door maatregelen te treffen die voorkomen dat bij het schutten van schepen zout zeewater in het Eemskanaal komt.

Afstemming en samenwerking binnen Marconi werd mogelijk doordat alle betrokken partijen samenwerkten in de Stuurgroep Marconi. Daarin waren vertegenwoordigd: de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports.

Per januari 2017 is de Stuurgroep Marconi opgegaan in de stuurgroep van het provinciale Programma Eems-Dollard 2050.

  

> lees verder:

Overig

Filmbeelden haven Delfzijl
 


Oude smalfilmbeelden van de haven van Delfzijl uit 1951 vindt u via deze link naar YouTube.
 Smalfilmbeelden uit 1955, van de aankomst van vracht- en passagiersschip Highland Princess, vindt u via deze link naar YouTube.
 

Met dank aan Reiner J.H. de Vries,
gemeente Harlingen.