Waterfront Delfzijl - Marconi

Een informatieve en interactieve bewonersavond


Marconi Buitendijks krijgt steeds meer vorm. Het wordt tijd voor de puntjes op de i. Daarom was er op dinsdag 12 december voor direct omwonenden een avond met wethouder Jan Menninga en projectleider Jornand Veldman. In de Inthof te Delfzijl spraken ze met elkaar en met medewerkers van de gemeente over de plannen, ideeën en wensen. De gemeente werkt de ingebrachte ideeën uit en neemt ze waar mogelijk mee in de verdere planvorming. De presentatie over de laatste stand van zaken van Marconi Buitendijks en de ingebrachte wensen vanuit de omgeving vindt u in deze pdf van 14 pagina's.

bewonersavond Inthof 

Het programma Marconi uitgelicht


De nauwe samenwerking van verschillende overheden en het onderling afstemmen van elkaars wensen en activiteiten, is kenmerkend voor het Programma Marconi. De gemeentelijke Marconi-stand geeft informatie over de integrale aanpak en laat de resultaten ervan zien. Dat gebeurde bijvoorbeeld op de Projectenmarkt van het Waddenfonds op 18 mei in Leeuwarden, en tijdens de Havendagen begin september. De bij Delfzijl behaalde resultaten spreken veel bezoekers aan en inspireren andere havengemeenten.


 

Grondwerk kwelderlandschap klaar


Met het opleveren van het grondwerk voor het kwelderlandschap bij Delfzijl – op 15 april 2018 – is weer een belangrijke stap gezet: steeds beter is te zien hoe de stad weer met de zee en de waddennatuur verbonden gaat worden. Voor de aanleg van dit kwelderlandschap is materiaal gebruikt dat vrijkwam bij het verdiepen van de vaargeul van de Noordzee naar de Eemshaven.

Gronwerk kwelder luchtfoto
 

Marconi Buitendijks: werk in uitvoering


Na een periode van onderzoek en voorbereiding is begonnen met de uitvoering van het project Marconi Buitendijks. Het werk werd mogelijk door financiële bijdragen van het Waddenfonds, de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Marconi Buitendijks is een complex project dat in het najaar van 2018 zal worden opgeleverd:

  • Het bestaande stadsstrand van Delfzijl wordt vergroot van de huidige 0,7 naar 2,3 hectare.
  • Om het strand te kunnen vergroten wordt de zeedijk landinwaarts verlegd. De nieuw aangelegde dijk moet zich nog even 'zetten' voordat het afwerken kan beginnen.
  • De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.
  • De Vennenflat verdwijnt en tussen het stadscentrum en de kruin van de dijk komt een voetgangers- en fietsersbrug te liggen. Die verbindt het centrum van Delfzijl met de boulevard en het vergrote strand.
  • Langs de Schermdijk en de Handelskade Oost wordt een kwelderlandschap en een broedvogeleiland aangelegd.

De voortgang van het gemeentelijke project Marconi Buitendijks is nauw afgestemd op het verloop van drie andere, in dezelfde periode geplande werkzaamheden.

Een digitaal boekje dat het totale Programma Marconi Delfzijl beschrijft
'Marconi en meer!' –  vindt u hier [pdf, 22 pagina's, 9 Mb]

  • Waterschap Noorderzijlvest verbetert de zeekering tussen Delfzijl en de Eemshaven. Versterking en verhoging van de dijk is nodig vanwege zeespiegelstijging, bodemdaling en de kans op aardbevingen.
  • Voor de kust bij Delfzijl verwijdert Rijkswaterstaat de Griesberg, zodat daar weer een schone en gezonde wadbodem ontstaat. De Griesberg bestaat uit gips- en kalkafval van de sodaproductie dat tussen 1957 en 2009 (legaal) geloosd is op de Eems.
  • Voor grote zeeschepen verruimt Rijkswaterstaat de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Vrijkomend materiaal (zand) wordt gebruikt voor de aanleg van het kwelderlandschap bij Delfzijl.

De afbeelding hieronder geeft een indruk van het uiteindelijke resultaat.
 

Klik hier om in groot formaat de bovenstaande afbeelding
Impressie Kustzone Delfzijl te downloaden [pdf, 1 pagina, 1,7 Mb]

Marconi-partners

Actueel

Conferentie Eems-Dollard 2050


– 14 september 2018 –

Hoe maak je het slibrijke water van de Eems-Dollard helderder? En wat kun je doen met slib? Hoe houd je het kustgebied veilig en leefbaar, en tegelijkertijd aantrekkelijk voor mens en dier? Dat konden op 14 september zo’n 150 gasten met eigen ogen zien. Een leuke en leerzame dag op en rond de Pier van Oterdum.

Een kort verslag van deze middag leest u in de Eemskrant via deze link.
Slibrijk water uit de Eems
 

Eerste werken zijn opgeleverd


– 15 april 2018 –

De verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee, het grondwerk voor het kwelderlandschap bij Delfzijl en de aanleg van het vogelbroedeiland bij de Eemshaven zijn feestelijk afgerond. Noordse sterns en visdiefjes kunnen veilig gaan broeden, de nieuwe kwelder kan opslibben en zeeschepen met een diepgang tot veertien meter kunnen in het vervolg de Eemshaven bereiken.

Een kort verslag van deze oplevering leest u in de Eemskrant via deze link.

De gezamenlijke bestuurders droegen een laatste steentje bij