Waterfront Delfzijl - Marconi

Project Marconi Buitendijks


 

Van toen en nu

Hoe Marconi Buitendijks de kustlijn bij Delfzijl heeft veranderd, is te zien voor wie er wandelt of fietst. Maar alleen van bovenaf, vanuit de lucht, is een totaalbeeld te vormen. In Gemeenteberichten van 25 november (pdf, 5,3 Mb) staan naast elkaar een luchtfoto uit 2010 en een van begin september 2020. Wat er in de tussentijd veranderde is op de foto's goed te zien.


 

Tussenbalans november

Het strand, de boulevard en de brug krijgen vorm. Een bijzondere vondst op de kwelder geeft een inkijkje in de ontwikkeling van de natuur. De volgende fase van het Programma Marconi staat in de steigers: onderzoek naar een spui met vispassage en zoet-zoutnatuur net voorbij de Pier van Oterdum. Het was te lezen in Gemeenteberichten van 11 november (pdf, 6,9 Mb).


 

De planning

Tot het eind van 2020 wordt hard gewerkt aan het afronden van Marconi Buitendijks. De planning vindt u op de pagina Gemeenteberichten van 9 september (pdf, 1,6Mb). In de resterende weken krijgen de boulevard en het strand hun definitieve vorm, net als de kijkwierde op de stadskwelder. Hier in Delfzijl ligt het voorbereidende werk voor het plaatsen van de nieuwe brug op schema, terwijl ver weg in Duitsland houtbewerkers druk zijn met de brug zelf.

Foto: Schaffitzel Holzindustrie, Schwäbisch Hall.
 

Afrondend werk gestart

De komende maanden werkt aannemer Strukton bij Delfzijl centrum aan het voltooien van het project Marconi Buitendijks. Het gaat om werkzaamheden voor de aanleg van een verhoogd zandstrand, de aanleg van een boulevard op de verlegde zeedijk en het realiseren van een nieuwe brug die het centrum van de havenstad met de boulevard gaat verbinden. Voor de aanleg van de nieuwe brug worden er in de week van 31 augustus damwanden geslagen.


Impressie: LAOS, landschapsarchitectuur en stedenbouw
 

Bouwbord stadskwelder
Hekken weg en vlaggen uit! Het bouwbord kondigt werkzaamheden aan: Aanleg kwelderpad. Nu nog op afstand maar binnenkort van dichtbij te beleven. Tot die tijd het kwelderlandschap niet betreden om natuur- ontwikkeling mogelijk te maken.
 

Stadskwelder zonder omheining


Op 10 juli is de omheining langs de stadskwelder verwijderd. De hekken waren nodig omdat de ondergrond na de aanleg instabiel was. De kwelders zijn onderdeel van het beschermde natuurgebied Waddenzee. Eind dit jaar wordt de stadskwelder toegankelijk via een nog aan te leggen pad en via een dijk naar een nog aan te leggen 'kijkwierde' op de kwelder, die zicht biedt op het vogeleiland.Wethouder Jan Menninga: 'Met het weghalen van de omheining is er weer vrij zicht op de Eems, maar dat betekent niet dat het kwelderlandschap nu vrij toegankelijk is voor bezoekers.'

 

Groen licht van college en raad


De financiën om Marconi Buitendijks dit jaar af te ronden, zijn beschikbaar. Er is groen licht voor het uitwerken en realiseren van de brug, de boulevard en het strand. Nadat het college op 14 april besloot dat de uitvoering van project verder mag worden voorbereid, stemde op 30 april ook de gemeenteraad hiermee in. De gemeente stelt een krediet van ruim 23 miljoen euro beschikbaar, een bedrag dat voor het overgrote deel gedekt is door subsidiegelden.

Wethouder Jan Menninga: 'Dit jaar willen we het prachtige project Marconi Buitendijks afronden.'

Het interview met Jan Menninga over Marconi Buitendijks verscheen op 2 mei in het Dagblad van het Noorden. U vindt dit interview hier (pdf, 2 Mb).
 

Een beeld van een kust


Hoe het vordert met de kustlijn bij Delfzijl is vanuit de lucht mooi te zien op deze drone-beelden van april 2020.

Het binnendijkse gebied bij Delfzijl-Noord kreeg in de afgelopen maanden vorm. Rond het MuzeeAquarium en de camperplaatsen ligt overal fraaie bestrating in sierlijke lijnen tussen gras en jonge aanplant. Het fietspad richting Eemshaven is al in gebruik.

Het vergrote en verhoogde strand binnen de dijkslinger oogt inmiddels al vertrouwd. Op plein De Vennen ligt de grond te ‘zetten’ die straks de fiets- en voetgangersbrug naar de boulevard moet dragen.

De stadskwelder ligt in het Natura-2000 gebied en is onderdeel van de beschermde waddennatuur. Dit nieuwe natuurgebied heeft tijd nodig om begroeid te raken en is straks uitsluitend te voet toegankelijk via een aan te leggen stenen dam naar een 'kijkwierde'. Het pad daarop is storm- en golfbestendig en eindigt bij een kijkwand op honderd meter van het vogeleiland. De twee strekdammen op de foto zijn de vroegere havenhoofden van Delfzijl.
 

2020 wordt het Marconi-jaar!


Over twaalf maanden is het project Marconi Buitendijks afgerond. Daarmee vormt het jaar 2020 het slot van een periode van ruim tien jaar, waarin de plannen voor de kustzone van Delfzijl werden bedacht, ontworpen, voorbereid en uitgevoerd. Het resultaat is een aantrekkelijk stadscentrum dat weer verbonden is met de zeedijk, het stadsstrand, de kwelder en de Waddenzee. Delfzijl gaat het volgende decennium in als een poort naar het Waddenzee Werelderfgoed!

Op de pagina's Gemeenteberichten in de Eemsbode stond in december het UNESCO Waddenzee Werelderfgoed centraal: wat is eigenlijk die rijkdom van de Waddenzee? U vindt deze bijdrage hier (pdf, 3,7 Mb).

Engelmansplaat© Stichting Werelderfgoed - Marcel van Kammen
 

Een mijlpaal in project Marconi Buitendijks


Op 31 oktober klonk het startsignaal: wethouder Jan Menninga en gedeputeerde Henk Staghouwer maakten met blauwe dansende pilaren het begin- en eindpunt van de toekomstige brug zichtbaar. Die verbindt op acht meter hoogte het centrum van Delfzijl met de nieuwe boulevard en het nieuwe strand. Eind volgend jaar is de brug klaar voor fietsers en voetgangers. De havenstad Delfzijl maakt dan weer direct contact met Werelderfgoed Waddenzee. 

De brug naar zee


Aan de rand van plein De Vennen start eind deze maand het grondwerk voor de brug naar zee. Het ruwe grondlichaam heeft ongeveer een half jaar nodig om 'te zetten', in te klinken. Is dat eenmaal gebeurd, dan ligt er een stabiele en stevige ondergrond die verder kan worden afgewerkt. De 65 meter lange verbinding met de kruin van de dijk ligt dan voldoende hoog om de Oosterveldweg en het industriespoor te overbruggen. De artist impression hieronder geeft een indruk van situatie in de tweede helft van 2020.


Kwelders bij Delfzijl, waarom en hoe


De pagina's Gemeenteberichten in de Eemsbode besteden in oktober veel aandacht aan de kwelders bij Delfzijl. Het lopende onderzoek naar kwelderontwikkeling levert kennis op waarmee in kustzones het effect van bodemdaling en zeespiegelstijging kan worden tegengegaan. U vindt deze bijdrage hier (pdf, 1,6 Mb).
 

Tussenbalans werk Marconi Buitendijks


Ook het werk aan Marconi Buitendijks ligt wegens de zomervakantie een paar weken stil. Een goed moment om de stand van zaken te bekijken. In de Eemsbode van 17 juli gaf de gemeente een overzicht van de voortgang van Marconi Buitendijks. De pagina's Gemeenteberichten kunt u nalezen. U vindt deze bijdrage hier (pdf, 2,0 Mb).
 

Wethouder geeft startsein zaaien zeekraal


Onder het toeziend oog van wethouder Jan Menninga van Delfzijl startte op 27 mei het wetenschappelijk onderzoek naar kweldervorming op de pionierkwelder langs de Schermdijk. In enkele grote proefvakken op de kwelder is voorgekiemd zaad van zeekraal verspreid.

Het zaaigoed was eerder geoogst op de buitenrand van de kwelder bij Noordpolderzijl. Ook zee en getij brengen dat zaad naar de kwelder, maar door het inzaaien krijgt de begroeiing meteen een enorme stimulans. Een begroeide kwelder houdt slib uit het zeewater vast. Op die manier kan de bodem geleidelijk ‘meegroeien’ met de stijgende zeespiegel.

Via deze link naar de website van RTVNoord vindt u een impressie van het werk en een kort interview met de onderzoeker.
Via deze link naar de website van EcoShape vindt u meer informatie over het onderzoek. 
 

Overzicht strand en verbeterde dijk


De inrichting van het gebied moet nog op gang komen, maar op de foto's hieronder is de stand van het werk te zien in mei 2019.

Hierboven is te zien waar de verbinding komt tussen het stadscentrum en de boulevard. In het zand links op de foto ligt straks een brede looproute vanuit het centrum naar de opgang van de nieuwe brug. De nieuwe brug komt iets achter de huidige Keerweerbrug te liggen. Aan weerskanten van de looproute komen parkeerplaatsen.In de richting van de Eemshaven wacht de verbeterde zeedijk op verdere aankleding. Links van de dijk is te zien hoe de parkeerplaats voor campers vorm krijgt.
 

Impressie van de (camper)parkeerplaatsen

Tussen de Kustweg en de zeedijk krijgen kampeerwagens en personen- auto’s hun eigen plek in het groen. Aan de details van de inrichting wordt nog gewerkt, maar de tekening hieronder laat al zien hoe het gaat worden.

Achter de camperplaatsen ligt rechts een parkeerplaats voor bezoekers aan het Muzeeaquarium. Links daarachter, en hoger op de dijk, ligt een parkeerplaats voor bezoekers aan de boulevard en het strand. Voor de gasten van het Eemshotel blijft de parkeerruimte bij de ingang van het hotel beschikbaar. 

Een nieuwe brug naar zee


Een nieuwe brug gaat het stadscentrum weer verbinden met de zee. Het ontwerp van de brug is te zien op de tekening hieronder. De brug wordt een veilige oversteek naar de boulevard, het strand en het Werelderfgoed Waddenzee. De brug wordt 65 meter lang en gemiddeld bijna vier meter breed. Die breedte maakt hem geschikt voor wandelaars en fietsers.

Langs de Oosterveldweg komt (bij het huidige Plein de Vennen) een bruggenhoofd, waarover een pad naar de brug voert. Het pad krijgt een flauwe helling en wordt onderbroken door enkele vlakke delen. Daardoor is het ook goed begaanbaar voor wie minder mobiel of slecht ter been is. 

Onderzoek kweldervorming Delfzijl van start

Kwelders zijn waardevolle natuurgebieden. Ze ontstaan langs de kust in ondiep water met weinig stroming. Daar bezinkt slib uit het zeewater en ontstaat een laagje klei dat geleidelijk aangroeit. Uiteindelijk ontstaat een gebied dat bij gewoon hoogwater niet meer onderloopt. Zeekraal is het eerste plantje dat hier wil groeien omdat het goed bestand is tegen de zilte omstandigheden.

Kweldervorming is een manier om de gevolgen van bodemdaling en zeespiegelstijging (deels) op te vangen. Maar wat zijn de beste omstandig- heden waarin zo’n kwelder zich ontwikkelt? Een onderzoek dat drie jaar gaat duren moet op die vraag antwoord geven.

Op de pionierkwelder langs de Schermdijk zijn drie grote proefvakken aangelegd van elk 9.000 m2. Net als op een natuurlijke kwelder bestaat de bodem hier uit een mengsel van zand en klei, maar in de proefvakken verschilt de hoeveelheid bijgemengde klei in de toplaag. Door in een deel van elk van de proefvakken zeekraal te zaaien is te achterhalen waar dat plantje het best wil groeien. Het inzaaien gaat eind mei 2019 gebeuren. Groeien er eenmaal planten op de kwelder, dan stroomt het water er minder hard en wordt er nog meer slib vastgehouden. De kwelder wordt hoger, minder zout en er komen meer verschillende planten.

Met speciale installaties en instrumenten wordt nauwkeurig bijgehouden hoe het proces van opslibbing en erosie verloopt. Ook wordt nauwkeurig in kaart gebracht hoe de begroeiing op de kwelder zich ontwikkelt. Zo wordt uiteindelijk duidelijk in welke omstandigheden de kwelderontwikkeling optimaal is.
Via deze link leest u meer over dit onderzoek in het tijdschrift H2O.
 

Marconi Buitendijks in wijkkrant Noordproat


In de nieuwste editie van Noordproat – de wijkkrant voor en door de bewoners van Delfzijl – zijn twee pagina’s opgenomen over de voortgang van het project Marconi Buitendijks. In deze eerste bijdrage informeert de gemeente over het project als geheel en over de inrichting van de dijk en de omgeving ter hoogte van Delfzijl-Noord.
U vindt deze bijdrage hier (pdf, 1,7 MB).
 

Parkeren campers en auto's aan de zeedijk


Op de inloopbijeenkomst op 13 februari zijn circa veertig belangstellende inwoners bijgepraat over de kampeerplaatsen voor campers en auto’s langs de zeedijk. Het ontwerp voor de camperplaatsen en voor een nieuwe plek voor gewone parkeerders is positief ontvangen bij de aanwezigen. Enkele bewoners zetten nog een kanttekening bij de te plaatsen bomen. De gemeente onderzoekt nog welke mogelijkheden er zijn om het groen aan te passen. De aannemer start binnenkort met de werkzaamheden en rondt deze eind maart 2019 af.
Een luchtfoto met het geschetste actieplan (pdf, 8,2 MB) vindt u hier.


 

Een informatieve en interactieve bewonersavond


Marconi Buitendijks krijgt steeds meer vorm. Het wordt tijd voor de puntjes op de i. Daarom was er op dinsdag 12 december voor direct omwonenden een avond met wethouder Jan Menninga en projectleider Jornand Veldman. In de Inthof te Delfzijl spraken ze met elkaar en met medewerkers van de gemeente over de plannen, ideeën en wensen. De gemeente werkt de ingebrachte ideeën uit en neemt ze waar mogelijk mee in de verdere planvorming.
De presentatie over de stand van zaken van Marconi Buitendijks en de wensen vanuit de omgeving vindt u in deze pdf van 14 pagina's.

bewonersavond Inthof 

Het programma Marconi uitgelicht


De nauwe samenwerking van verschillende overheden en het onderling afstemmen van elkaars wensen en activiteiten, is kenmerkend voor het Programma Marconi. De gemeentelijke Marconi-stand geeft informatie over de integrale aanpak en laat de resultaten ervan zien. Dat gebeurde bijvoorbeeld op de Projectenmarkt van het Waddenfonds op 18 mei in Leeuwarden, en tijdens de Havendagen begin september. De bij Delfzijl behaalde resultaten spreken veel bezoekers aan en inspireren andere havengemeenten.


 

Grondwerk kwelderlandschap klaar


Met het opleveren van het grondwerk voor het kwelderlandschap bij Delfzijl – op 15 april 2018 – is weer een belangrijke stap gezet: steeds beter is te zien hoe de stad weer met de zee en de waddennatuur verbonden gaat worden. Voor de aanleg van dit kwelderlandschap is materiaal gebruikt dat vrijkwam bij het verdiepen van de vaargeul van de Noordzee naar de Eemshaven.

Gronwerk kwelder luchtfoto 


 

Marconi Buitendijks: werk in uitvoering


Na een periode van onderzoek en voorbereiding is begonnen met de uitvoering van het project Marconi Buitendijks. Het werk werd mogelijk door financiële bijdragen van het Waddenfonds, de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Marconi Buitendijks is een complex project dat eind 2020 zal worden opgeleverd:

  • Het bestaande stadsstrand van Delfzijl wordt vergroot van de huidige 0,7 naar 2,3 hectare.
  • Om het strand te kunnen vergroten wordt de zeedijk landinwaarts verlegd. De nieuw aangelegde dijk moet zich nog even 'zetten' voordat het afwerken kan beginnen.
  • De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.
  • De Vennenflat verdwijnt en tussen het stadscentrum en de kruin van de dijk komt een voetgangers- en fietsersbrug te liggen. Die verbindt het centrum van Delfzijl met de boulevard en het vergrote strand.
  • Langs de Schermdijk en de Handelskade Oost wordt een kwelderlandschap en een broedvogeleiland aangelegd.

De voortgang van het gemeentelijke project Marconi Buitendijks is nauw afgestemd op het verloop van drie andere, in dezelfde periode geplande werkzaamheden.
Een digitaal boekje dat het totale Programma Marconi beschrijft
in de periode 2009-2017 – 'Marconi en meer!' –  vindt u hier
[pdf, 22 pagina's, 9 Mb
]

  • Waterschap Noorderzijlvest verbetert de zeekering tussen Delfzijl en de Eemshaven. Versterking en verhoging van de dijk is nodig vanwege zeespiegelstijging, bodemdaling en de kans op aardbevingen.
  • Voor de kust bij Delfzijl verwijdert Rijkswaterstaat de Griesberg, zodat daar weer een schone en gezonde wadbodem ontstaat. De Griesberg bestaat uit gips- en kalkafval van de sodaproductie dat tussen 1957 en 2009 (legaal) geloosd is op de Eems.
  • Voor grote zeeschepen verruimt Rijkswaterstaat de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Vrijkomend materiaal (zand) wordt gebruikt voor de aanleg van het kwelderlandschap bij Delfzijl.

De afbeelding hieronder geeft een indruk van het uiteindelijke resultaat.
 

Klik hier om in groot formaat de bovenstaande afbeelding
Impressie Kustzone Delfzijl te downloaden [pdf, 1 pagina, 1,7 Mb]


 

Marconi Buitendijks

De uitvoering van het project Marconi Buitendijks werd mede mogelijk door belangrijke bijdragen van:Contact

Jornand Veldman
(programmamanager)
jr.veldman@delfzijl.nl


 

Samenwerking

Marconi Buitendijks kwam tot stand in samenwerking met de volgende partijen:

Ondertussen langs het wad

De schorzijdebij

In Nederland komen 360 verschillende soorten wilde bijen voor. Meestal leven die niet in een volk, zoals de honingbij, maar alleen. Het korte leven van de schorzijdebij draait helemaal om de laatbloeiende zee- aster op de kwelder. Het vrouwtje graaft een gangetje in de grond en legt elk eitje in een kamertje met voedzaam stuifmeel en nectar van de zeeaster. Afgelopen zomer zijn honderden nesten van deze vrij zeldzame bijensoort gevonden op de Pier van Oterdum en op de Stadskwelder.

De bontbekplevierHet is een zeldzame broedvogel die zich goed thuis voelt op het vogelbroedeiland bij Delfzijl. Het nest is niet meer dan een onopvallend kuiltje met enkele goed gecamoufleerde eieren. Die zijn grijs-geel en soms groenachtig, met bruin-zwarte vlekken. Het vrouwtje broedt, maar beide ouders zorgen voor de jongen. Bij verstoring van het nest doen ze alsof ze gewond zijn om zo de verstoorder bij het nest weg te lokken.

Kiezelwieren
 Je ziet ze soms als een dun bruin matje op het slib: kiezelwieren. Ze leven in zee, zijn elk een duizendste millimeter groot en laten onder de microscoop de prachtigste vormen zien. Kiezelwieren vormen als producent de basis van de voedselketen in zee. Ze vormen met vele duizenden soorten het dagelijks menu van plankton en bijvoorbeeld een wadslakje. Piepklein dus, maar het fundament onder al het zeeleven.

Noordse stern
De noordse stern broedt in het Wadden- gebied en verder naar het noorden, maar overwintert in het zuidpoolgebied. Dat is vijftien- tot twintigduizend kilometer vliegen. Elk jaar vliegt hij daarvoor – alleen al op trek – de wereld rond. In de nieuwe kwelder bij Delfzijl nodigt de onbegroeide schelpenbodem van het vogelbroedeiland de noordse stern uit tot broeden.

Zeekraal
Zeekraal is een echte zoutplant die graag door de zee wordt overspoeld. Hij groeit op slikkige grond, maar het zaad ontkiemt alleen met zoet (regen)water. De kleur varieert van heldergroen in voorjaar en zomer, naar dieprood in de herfst en bijna zwart in de winter. Jonge zeekraal heeft een lekkere zilte smaak, is gezond en doet het goed bij vis en in salades.

Het wadslakje

Dit diertje (ca. 8 bij 4 mm) leeft op het wad en is goed bestand tegen een aantal uren droogvallen bij eb. Wadslakjes voeden zich met kiezelalgen, maar ze eten ook andere algen, bacteriën en overig organisch materiaal. Bij het grazen laten ze in het slib karakteristieke kruipsporen achter. Zelf zijn ze weer belangrijk voedsel voor vele andere organismen, zoals vogels en vissen. (foto erik veldhuis)