Waterfront Delfzijl - Marconi

Marconi Buitendijks: werk in uitvoering


Na een periode van onderzoek en voorbereiding is begonnen met de uitvoering van het project Marconi Buitendijks. Het werk werd mogelijk door financiële bijdragen van het Waddenfonds, de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Marconi Buitendijks is een complex project dat in het najaar van 2018 zal worden opgeleverd:

  • Het bestaande stadsstrand van Delfzijl wordt vergroot van de huidige 0,7 naar 2,3 hectare.
  • Om het strand te kunnen vergroten wordt de zeedijk landinwaarts verlegd. Op het voormalige Maringterrein zijn inmiddels de contouren en het verloop van de nieuwe dijk zichtbaar.
  • De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.
  • De Vennenflat verdwijnt en tussen het stadscentrum en de kruin van de dijk komt een voetgangers- en fietsersbrug te liggen. Die verbindt het centrum van Delfzijl met de boulevard en het vergrote strand.
  • Langs de Schermdijk en de Handelskade Oost wordt een kwelderlandschap en een broedvogeleiland aangelegd.

De voortgang van het gemeentelijke project Marconi Buitendijks is nauw afgestemd op het verloop van drie andere, in dezelfde periode geplande werkzaamheden.

  • Waterschap Noorderzijlvest verbetert de zeekering tussen Delfzijl en de Eemshaven. Versterking en verhoging van de dijk is nodig vanwege zeespiegelstijging, bodemdaling en de kans op aardbevingen.
  • Voor de kust bij Delfzijl verwijdert Rijkswaterstaat de Griesberg, zodat daar weer een schone en gezonde wadbodem ontstaat. De Griesberg bestaat uit gips- en kalkafval van de sodaproductie dat tussen 1957 en 2009 (legaal) geloosd is op de Eems.
  • Voor grote zeeschepen verruimt Rijkswaterstaat de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Vrijkomend materiaal (zand) wordt gebruikt voor de aanleg van het kwelderlandschap bij Delfzijl.

De afbeelding hieronder geeft een indruk van het uiteindelijke resultaat.
 

Klik hier voor het downloaden van groot formaat van de bovenstaande Impressie kustzone Delfzijl na 2018 [pdf, 1 pagina, 1,7 Mb]

Marconi-partners

Actueel

Start werk kwelderlandschap

– 27 oktober 2016 –

Op donderdag 27 oktober is het startschot gegeven voor het uitdiepen van de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Daarmee startte ook de aanleg van een kwelderlandschap met een vogelbroedeiland voor de kust van Delfzijl ter hoogte van de Handelskade Oost.
Het materiaal dat vrijkomt bij de vaargeul- verdieping – zand en keileem – vormt de basis van dit kwelderlandschap en twee broedeilanden, een bij Delfzijl en een nabij de Eemshaven.De handen ineen: (v.l.n.r.) Patric Brouns, gedeputeerde provincie Groningen; Sieben Poel, HID Rijkswaterstaat; Jan Huijberts, directeur Van den Herik; prof. dr. ing. H.H. Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraβen und Schifffahrt (Bonn) en Emskommissar und Vorsitzender der deutschen Delegation; Gerard Beukema, burgemeester van Delfzijl.
 

Het Vooruitblik


– 1 juli 2016 –

Tijdens DelfSail 2016 presenteerden de gezamenlijke Marconi-partners zich in een sfeervol tijdelijk paviljoen van zeecontainers: Het Vooruitblik. Ze lieten zien wat er te gebeuren staat bij Delfzijl, in de Eems-Dollard, en langs de hele kustlijn van de Eemshaven tot aan de Dollarddijk.

Op 41 panelen gaven ze een bondige presentatie van hun inzet.
Deel A van de presentatie van de Marconi-partners [pdf, 20 pagina’s, 9,4 Mb]
Deel B van de presentatie van de Marconi-partners [pdf, 21 pagina's, 9,0 Mb]