Waterfront Delfzijl - Marconi

Project Marconi Buitendijks


 

Tussenbalans werk Marconi Buitendijks


Ook het werk aan Marconi Buitendijks ligt wegens de zomervakantie een paar weken stil. Een goed moment om de stand van zaken te bekijken. In de Eemsbode van 17 juli gaf de gemeente een overzicht van de voortgang van Marconi Buitendijks. De pagina's Gemeenteberichten kunt u hier downloaden en nalezen. U vindt deze bijdrage hier (pdf, 2,0 Mb).
 

Wethouder geeft startsein zaaien zeekraal


Onder het toeziend oog van wethouder Jan Menninga van Delfzijl startte op 27 mei het wetenschappelijk onderzoek naar kweldervorming op de pionierkwelder langs de Schermdijk. In enkele grote proefvakken op de kwelder is voorgekiemd zaad van zeekraal verspreid.

Het zaaigoed was eerder geoogst op de buitenrand van de kwelder bij Noordpolderzijl. Ook zee en getij brengen dat zaad naar de kwelder, maar door het inzaaien krijgt de begroeiing meteen een enorme stimulans. Een begroeide kwelder houdt slib uit het zeewater vast. Op die manier kan de bodem geleidelijk ‘meegroeien’ met de stijgende zeespiegel.

Via deze link naar de website van RTVNoord vindt u een impressie van het werk en een kort interview met de onderzoeker.
Via deze link naar de website van EcoShape vindt u meer informatie over het onderzoek. 
 

Overzicht strand en verbeterde dijk


De inrichting van het gebied moet nog op gang komen, maar op de foto's hieronder is de stand van het werk te zien in mei 2019.

Hierboven is te zien waar de verbinding komt tussen het stadscentrum en de boulevard. In het zand links op de foto ligt straks een brede looproute vanuit het centrum naar de opgang van de nieuwe brug. De nieuwe brug komt iets achter de huidige Keerweerbrug te liggen. Aan weerskanten van de looproute komen parkeerplaatsen.In de richting van de Eemshaven wacht de verbeterde zeedijk op verdere aankleding. Links van de dijk is te zien hoe de parkeerplaats voor campers vorm krijgt.
 

Impressie van de (camper)parkeerplaatsen

Tussen de Kustweg en de zeedijk krijgen kampeerwagens en personen- auto’s hun eigen plek in het groen. Aan de details van de inrichting wordt nog gewerkt, maar de tekening hieronder laat al zien hoe het gaat worden.

Achter de camperplaatsen ligt rechts een parkeerplaats voor bezoekers aan het Muzeeaquarium. Links daarachter, en hoger op de dijk, ligt een parkeerplaats voor bezoekers aan de boulevard en het strand. Voor de gasten van het Eemshotel blijft de parkeerruimte bij de ingang van het hotel beschikbaar. 

Een nieuwe brug naar zee


Een nieuwe brug gaat het stadscentrum weer verbinden met de zee. Het ontwerp van de brug is te zien op de tekening hieronder. De brug wordt een veilige oversteek naar de boulevard, het strand en het Werelderfgoed Waddenzee. De brug wordt 65 meter lang en gemiddeld bijna vier meter breed. Die breedte maakt hem geschikt voor wandelaars en fietsers.

Langs de Oosterveldweg komt (bij het huidige Plein de Vennen) een bruggenhoofd, waarover een pad naar de brug voert. Het pad krijgt een flauwe helling en wordt onderbroken door enkele vlakke delen. Daardoor is het ook goed begaanbaar voor wie minder mobiel of slecht ter been is. 

Onderzoek kweldervorming Delfzijl van start

Kwelders zijn waardevolle natuurgebieden. Ze ontstaan langs de kust in ondiep water met weinig stroming. Daar bezinkt slib uit het zeewater en ontstaat een laagje klei dat geleidelijk aangroeit. Uiteindelijk ontstaat een gebied dat bij gewoon hoogwater niet meer onderloopt. Zeekraal is het eerste plantje dat hier wil groeien omdat het goed bestand is tegen de zilte omstandigheden.

Kweldervorming is een manier om de gevolgen van bodemdaling en zeespiegelstijging (deels) op te vangen. Maar wat zijn de beste omstandig- heden waarin zo’n kwelder zich ontwikkelt? Een onderzoek dat drie jaar gaat duren moet op die vraag antwoord geven.

Op de pionierkwelder langs de Schermdijk zijn drie grote proefvakken aangelegd van elk 9.000 m2. Net als op een natuurlijke kwelder bestaat de bodem hier uit een mengsel van zand en klei, maar in de proefvakken verschilt de hoeveelheid bijgemengde klei in de toplaag. Door in een deel van elk van de proefvakken zeekraal te zaaien is te achterhalen waar dat plantje het best wil groeien. Het inzaaien gaat eind mei 2019 gebeuren. Groeien er eenmaal planten op de kwelder, dan stroomt het water er minder hard en wordt er nog meer slib vastgehouden. De kwelder wordt hoger, minder zout en er komen meer verschillende planten.

Met speciale installaties en instrumenten wordt nauwkeurig bijgehouden hoe het proces van opslibbing en erosie verloopt. Ook wordt nauwkeurig in kaart gebracht hoe de begroeiing op de kwelder zich ontwikkelt. Zo wordt uiteindelijk duidelijk in welke omstandigheden de kwelderontwikkeling optimaal is.
Via deze link leest u meer over dit onderzoek in het tijdschrift H2O.
 

Marconi Buitendijks in wijkkrant Noordproat


In de nieuwste editie van Noordproat – de wijkkrant voor en door de bewoners van Delfzijl – zijn twee pagina’s opgenomen over de voortgang van het project Marconi Buitendijks. In deze eerste bijdrage informeert de gemeente over het project als geheel en over de inrichting van de dijk en de omgeving ter hoogte van Delfzijl-Noord.
U vindt deze bijdrage hier (pdf, 1,7 MB).
 

Parkeren campers en auto's aan de zeedijk


Op de inloopbijeenkomst op 13 februari zijn circa veertig belangstellende inwoners bijgepraat over de kampeerplaatsen voor campers en auto’s langs de zeedijk. Het ontwerp voor de camperplaatsen en voor een nieuwe plek voor gewone parkeerders is positief ontvangen bij de aanwezigen. Enkele bewoners zetten nog een kanttekening bij de te plaatsen bomen. De gemeente onderzoekt nog welke mogelijkheden er zijn om het groen aan te passen. De aannemer start binnenkort met de werkzaamheden en rondt deze eind maart 2019 af.
Een luchtfoto met het geschetste actieplan (pdf, 8,2 MB) vindt u hier.


 

Een informatieve en interactieve bewonersavond


Marconi Buitendijks krijgt steeds meer vorm. Het wordt tijd voor de puntjes op de i. Daarom was er op dinsdag 12 december voor direct omwonenden een avond met wethouder Jan Menninga en projectleider Jornand Veldman. In de Inthof te Delfzijl spraken ze met elkaar en met medewerkers van de gemeente over de plannen, ideeën en wensen. De gemeente werkt de ingebrachte ideeën uit en neemt ze waar mogelijk mee in de verdere planvorming.
De presentatie over de stand van zaken van Marconi Buitendijks en de wensen vanuit de omgeving vindt u in deze pdf van 14 pagina's.

bewonersavond Inthof 

Het programma Marconi uitgelicht


De nauwe samenwerking van verschillende overheden en het onderling afstemmen van elkaars wensen en activiteiten, is kenmerkend voor het Programma Marconi. De gemeentelijke Marconi-stand geeft informatie over de integrale aanpak en laat de resultaten ervan zien. Dat gebeurde bijvoorbeeld op de Projectenmarkt van het Waddenfonds op 18 mei in Leeuwarden, en tijdens de Havendagen begin september. De bij Delfzijl behaalde resultaten spreken veel bezoekers aan en inspireren andere havengemeenten.


 

Grondwerk kwelderlandschap klaar


Met het opleveren van het grondwerk voor het kwelderlandschap bij Delfzijl – op 15 april 2018 – is weer een belangrijke stap gezet: steeds beter is te zien hoe de stad weer met de zee en de waddennatuur verbonden gaat worden. Voor de aanleg van dit kwelderlandschap is materiaal gebruikt dat vrijkwam bij het verdiepen van de vaargeul van de Noordzee naar de Eemshaven.

Gronwerk kwelder luchtfoto 


 

Marconi Buitendijks: werk in uitvoering


Na een periode van onderzoek en voorbereiding is begonnen met de uitvoering van het project Marconi Buitendijks. Het werk werd mogelijk door financiële bijdragen van het Waddenfonds, de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Marconi Buitendijks is een complex project dat eind 2020 zal worden opgeleverd:

  • Het bestaande stadsstrand van Delfzijl wordt vergroot van de huidige 0,7 naar 2,3 hectare.
  • Om het strand te kunnen vergroten wordt de zeedijk landinwaarts verlegd. De nieuw aangelegde dijk moet zich nog even 'zetten' voordat het afwerken kan beginnen.
  • De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.
  • De Vennenflat verdwijnt en tussen het stadscentrum en de kruin van de dijk komt een voetgangers- en fietsersbrug te liggen. Die verbindt het centrum van Delfzijl met de boulevard en het vergrote strand.
  • Langs de Schermdijk en de Handelskade Oost wordt een kwelderlandschap en een broedvogeleiland aangelegd.

De voortgang van het gemeentelijke project Marconi Buitendijks is nauw afgestemd op het verloop van drie andere, in dezelfde periode geplande werkzaamheden.
Een digitaal boekje dat het totale Programma Marconi beschrijft
in de periode 2009-2017 – 'Marconi en meer!' –  vindt u hier
[pdf, 22 pagina's, 9 Mb
]

  • Waterschap Noorderzijlvest verbetert de zeekering tussen Delfzijl en de Eemshaven. Versterking en verhoging van de dijk is nodig vanwege zeespiegelstijging, bodemdaling en de kans op aardbevingen.
  • Voor de kust bij Delfzijl verwijdert Rijkswaterstaat de Griesberg, zodat daar weer een schone en gezonde wadbodem ontstaat. De Griesberg bestaat uit gips- en kalkafval van de sodaproductie dat tussen 1957 en 2009 (legaal) geloosd is op de Eems.
  • Voor grote zeeschepen verruimt Rijkswaterstaat de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Vrijkomend materiaal (zand) wordt gebruikt voor de aanleg van het kwelderlandschap bij Delfzijl.

De afbeelding hieronder geeft een indruk van het uiteindelijke resultaat.
 

Klik hier om in groot formaat de bovenstaande afbeelding
Impressie Kustzone Delfzijl te downloaden [pdf, 1 pagina, 1,7 Mb]


 

Marconi Buitendijks

De uitvoering van het project Marconi Buitendijks werd mede mogelijk door belangrijke bijdragen van:Contact

Jornand Veldman
(programmamanager)
jr.veldman@delfzijl.nl


 

Samenwerking

Marconi Buitendijks kwam tot stand in samenwerking met de volgende partijen:

Ondertussen langs het wad

KiezelwierenJe ziet ze soms als een dun bruin matje op het slib: kiezelwieren. Ze leven in zee, zijn elk een duizendste millimeter groot en laten onder de microscoop de prachtigste vormen zien. Kiezelwieren vormen als producent de basis van de voedselketen in zee. Ze vormen met vele duizenden soorten het dagelijks menu van plankton en bijvoorbeeld een wadslakje. Piepklein dus, maar het fundament onder al het zeeleven.

Noordse stern
De noordse stern broedt in het Wadden- gebied en verder naar het noorden, maar overwintert in het zuidpoolgebied. Dat is vijftien- tot twintigduizend kilometer vliegen. Elk jaar vliegt een noordse stern daarvoor – alleen al op trek – de wereld rond. Het vogelbroedeiland in de nieuwe kwelder nodigt ze uit om te broeden. Dan hoeft dat niet meer op de grinddaken in de buurt.

Zeekraal
Zeekraal is een echte zoutplant die graag door de zee wordt overspoeld. Hij groeit op slikkige grond, maar het zaad ontkiemt alleen met zoet (regen)water. De kleur varieert van heldergroen in voorjaar en zomer, naar dieprood in de herfst en bijna zwart in de winter. Jonge zeekraal heeft een lekkere zilte smaak, is gezond en doet het goed bij vis en in salades.

Het wadslakje

Dit diertje (ca. 8 bij 4 mm) leeft op het wad en is goed bestand tegen een aantal uren droogvallen bij eb. Wadslakjes voeden zich met kiezelalgen, maar ze eten ook andere algen, bacteriën en overig organisch materiaal. Bij het grazen laten ze in het slib karakteristieke kruipsporen achter. Zelf zijn ze weer belangrijk voedsel voor vele andere organismen, zoals vogels en vissen. (foto erik veldhuis)