Waterfront Delfzijl - Marconi

Project Marconi BuitendijksNoordproat 1


In de nieuwste editie van Noordproat – de wijkkrant voor en door de bewoners van Delfzijl – zijn twee pagina’s opgenomen over de voortgang van het project Marconi Buitendijks. In deze eerste bijdrage informeert de gemeente over het project als geheel en over de inrichting van de dijk en de omgeving ter hoogte van Delfzijl-Noord. U vindt deze bijdrage hier (pdf, 1,7 MB).
 

Parkeren campers en auto's aan de zeedijk


Op de inloopbijeenkomst op 13 februari zijn circa veertig belangstellende inwoners bijgepraat over de kampeerplaatsen voor campers en auto’s langs de zeedijk. Het ontwerp voor de camperplaatsen en voor een nieuwe plek voor gewone parkeerders is positief ontvangen bij de aanwezigen. Enkele bewoners zetten nog een kanttekening bij de te plaatsen bomen. De gemeente onderzoekt nog welke mogelijkheden er zijn om het groen aan te passen. De aannemer start binnenkort met de werkzaamheden en rondt deze eind maart 2019 af.
Een luchtfoto met het geschetste actieplan (pdf, 8,2 MB) vindt u hier.


 

Een informatieve en interactieve bewonersavond


Marconi Buitendijks krijgt steeds meer vorm. Het wordt tijd voor de puntjes op de i. Daarom was er op dinsdag 12 december voor direct omwonenden een avond met wethouder Jan Menninga en projectleider Jornand Veldman. In de Inthof te Delfzijl spraken ze met elkaar en met medewerkers van de gemeente over de plannen, ideeën en wensen. De gemeente werkt de ingebrachte ideeën uit en neemt ze waar mogelijk mee in de verdere planvorming. De presentatie over de laatste stand van zaken van Marconi Buitendijks en de ingebrachte wensen vanuit de omgeving vindt u in deze pdf van 14 pagina's.

bewonersavond Inthof 

Het programma Marconi uitgelicht


De nauwe samenwerking van verschillende overheden en het onderling afstemmen van elkaars wensen en activiteiten, is kenmerkend voor het Programma Marconi. De gemeentelijke Marconi-stand geeft informatie over de integrale aanpak en laat de resultaten ervan zien. Dat gebeurde bijvoorbeeld op de Projectenmarkt van het Waddenfonds op 18 mei in Leeuwarden, en tijdens de Havendagen begin september. De bij Delfzijl behaalde resultaten spreken veel bezoekers aan en inspireren andere havengemeenten.


 

Grondwerk kwelderlandschap klaar


Met het opleveren van het grondwerk voor het kwelderlandschap bij Delfzijl – op 15 april 2018 – is weer een belangrijke stap gezet: steeds beter is te zien hoe de stad weer met de zee en de waddennatuur verbonden gaat worden. Voor de aanleg van dit kwelderlandschap is materiaal gebruikt dat vrijkwam bij het verdiepen van de vaargeul van de Noordzee naar de Eemshaven.

Gronwerk kwelder luchtfoto 


 

Marconi Buitendijks: werk in uitvoering


Na een periode van onderzoek en voorbereiding is begonnen met de uitvoering van het project Marconi Buitendijks. Het werk werd mogelijk door financiële bijdragen van het Waddenfonds, de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Marconi Buitendijks is een complex project dat in het najaar van 2018 zal worden opgeleverd:

  • Het bestaande stadsstrand van Delfzijl wordt vergroot van de huidige 0,7 naar 2,3 hectare.
  • Om het strand te kunnen vergroten wordt de zeedijk landinwaarts verlegd. De nieuw aangelegde dijk moet zich nog even 'zetten' voordat het afwerken kan beginnen.
  • De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.
  • De Vennenflat verdwijnt en tussen het stadscentrum en de kruin van de dijk komt een voetgangers- en fietsersbrug te liggen. Die verbindt het centrum van Delfzijl met de boulevard en het vergrote strand.
  • Langs de Schermdijk en de Handelskade Oost wordt een kwelderlandschap en een broedvogeleiland aangelegd.

De voortgang van het gemeentelijke project Marconi Buitendijks is nauw afgestemd op het verloop van drie andere, in dezelfde periode geplande werkzaamheden.

Een digitaal boekje dat het totale Programma Marconi Delfzijl beschrijft
'Marconi en meer!' –  vindt u hier [pdf, 22 pagina's, 9 Mb]

  • Waterschap Noorderzijlvest verbetert de zeekering tussen Delfzijl en de Eemshaven. Versterking en verhoging van de dijk is nodig vanwege zeespiegelstijging, bodemdaling en de kans op aardbevingen.
  • Voor de kust bij Delfzijl verwijdert Rijkswaterstaat de Griesberg, zodat daar weer een schone en gezonde wadbodem ontstaat. De Griesberg bestaat uit gips- en kalkafval van de sodaproductie dat tussen 1957 en 2009 (legaal) geloosd is op de Eems.
  • Voor grote zeeschepen verruimt Rijkswaterstaat de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Vrijkomend materiaal (zand) wordt gebruikt voor de aanleg van het kwelderlandschap bij Delfzijl.

De afbeelding hieronder geeft een indruk van het uiteindelijke resultaat.
 

Klik hier om in groot formaat de bovenstaande afbeelding
Impressie Kustzone Delfzijl te downloaden [pdf, 1 pagina, 1,7 Mb]

Marconi Buitendijks

De uitvoering van het project Marconi Buitendijks werd mede mogelijk door belangrijke bijdragen van:Marconi Buitendijks kwam tot stand in samenwerking met de volgende partijen:

Ondertussen langs het wad

Het wadslakje

Deze diertjes (ca. 8 bij 4 mm) leven op het wad en zijn goed bestand tegen een aantal uren droogvallen bij eb. Wadslakjes voeden zich met kiezelalgen, maar ze eten ook andere algen, bacteriën en overig organisch materiaal. Bij het grazen laten ze in het slib karakteristieke kruipsporen achter. Zelf zijn ze weer belangrijk voedsel voor vele andere organismen, zoals vogels en vissen. (foto erik veldhuis)