Pagina opties

Groter

Vitale dorpen met eigen karakter

Bierum

Voor het woondorp Bierum stellen we samen met de bewoners een visie op voor de herontwikkeling van De Luingaborg en het brandweerkazerneterrein (2018). Levensloopbestendige woningen zijn een belangrijk thema.

Biessum en Uitwierde

Biessum en Uitwierde zijn in trek als woondorpen. We zetten in op behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorische kwaliteit van beide dorpen en de recreatieve omgeving, waaronder de herbestemming van de sportvelden in Uitwierde.

Borgsweer

Borgsweer is een gewild en groen woondorp. Wij ondersteunen het initiatief voor het opzetten van een zorgstructuur.

Farmsum

Het historische en groene karakter van Farmsum én de grote sociale samenhang zijn belangrijke kwaliteiten van het dorp die we willen behouden en benutten. Er is aandacht voor de verbeteringsslag van delen van de naoorlogse bouw en een nieuwe invulling van enkele panden in het centrum. Levensloopbestendige woningen zijn een belangrijk thema.

Godlinze

De cultuurhistorische kwaliteiten van het wierdedorp Godlinze willen we samen met bewoners versterken, ook door toeristisch recreatieve ontwikkeling van het dorp. Bijvoorbeeld samen verkennen hoe we leegstaande panden hiervoor kunnen inzetten. Woningen voor jongeren hebben onze aandacht.

Holwierde

Bij de ontwikkeling van Holwierde vraagt het wonen voor jongeren en jonge gezinnen onze aandacht. Omdat een deel van het dorp op de rol staat voor aardbevingsinspecties, gaan wij samen met de bewoners in 2018 aan een gebiedsvisie werken, zodat we goed voorbereid zijn op mogelijke versterking. Hierin krijgen de ontwikkeling van het Hendericoterrein en omgeving en de school Hiliglo ook een plek.

Krewerd

Wij ondersteunende diverse initiatieven in het karakteristieke wierdedorp Krewerd, zoals het opzetten van een energiecollectief, modernisering van het dorpshuis en het realiseren van recreatieve voorzieningen. De NCG gaat samen met gemeente en dorpsbewoners bekijken of voor Krewerd een experimentele aanpak voor de versterkingsopgave kan starten.

Losdorp

Voor Losdorp is het dorpshuis essentieel voor ontmoeting. Enkele leegstaande panden in het dorp verdienen onze aandacht.

Meedhuizen

Meedhuizen kent een relatief jonge bevolking. De school blijft in ieder geval tot 2021 open. Daarna brengen we samen met de bewoners de vervolgopties in beeld.

Spijk

In het centrumdorp Spijk willen we geschikte huisvesting (huur en koop) voor zowel starters als senioren mogelijk maken, bijvoorbeeld door herontwikkeling van vrijkomende schoollocaties. Voor verouderde seniorenwoningen maken we in 2018 samen met bewoners een plan.

Termunten / Termunterzijl

Voor Termunten en Termunterzijl willen we het toeristische profiel versterken met daarbij aandacht voor de leefbaarheid van de bewoners. Belangrijk zijn het bereikbaar houden van zorg- en onderwijsvoorzieningen, de ontwikkeling van een ontmoetingsplek en de aanpak van locaties met een slecht aanzicht.

Wagenborgen

Bij de ontwikkeling van het centrumdorp Wagenborgen is het toekomstplan van het dorp richtinggevend. Centraal staan verdere ontwikkeling van het Groot Bronswijkterrein, onder meer met een nieuw kindcentrum, mogelijkheden voor particuliere koop en huisvesting en zorg voor ouderen.

Woldendorp

De grootste opgave voor Woldendorp is een integrale aanpak van het centrumgebied, met onder meer de kerk, het dorpsplein en vrijkomende locaties. Ook is op een aantal andere plekken een kwaliteitslag nodig. Dit pakken we nog in 2018 samen met bewoners op.