Pagina opties

Groter

Samenstelling college van B&W

Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college zorgt onder andere voor het aandragen van beleidsvoorstellen, het nemen van een groot aantal beslissingen en het uitvoeren van de besluiten die de gemeenteraad genomen heeft. De burgemeester is naast voorzitter van het college ook voorzitter van de gemeenteraad.

Het is niet mogelijk rechtstreeks met de burgemeester of een wethouder te bellen; u wordt te woord gestaan door het bestuurssecretariaat.

Contactmogelijkheden gemeente

Gerard Beukema

Beukema
contactgegevens en taken Gerard Beukema
FunctieBurgemeester
Taken

Vervanger: wethouder J.H. Menninga

Portefeuille Algemene Zaken

 • Algemene coördinatie
 • Communicatie
 • Klantencontact
 • Bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Coördinatie herstructurering centrum Delfzijl*  
 • Coördinatie Wonen en Zorg (samen met wethouder Rijzebol)
 • Coördinatie Gaswinning
 • Coördinatie Herindeling
 • Coördinatie Noord (samen met wethouder Rijzebol)
 • Coördinatie Krewerd

* Betreft een groot aantal samenhangende projecten in het centrum van Delfzijl, waaronder Stationsplein, Vennenplein, Molenberg, Woonzorg, Nieuweweg, etc. Coördinatie ligt bij burgmeester Beukema; de inhoudelijke onderdelen bij de verschillende portefeuillehouders.

Nevenfuncties (bezoldigd):

 • Voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (ingesteld door twaalf provinciale besturen)

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Lid Raad van Advies Stichting Geschiedschrijving Oldambt

Politieke partijPvdA

Jan Menninga

Menninga
contactgegevens en taken Jan Menninga
FunctieWethouder
Taken

Betrekking 0,5 / 1e locoburgemeester

Vervanger: wethouder M. Joostens

Portefeuille Financiën, Sport en Onderwijs

 •     Personeel en organisatie
 •     Informatisering en automatisering
 •     Financiën
 •     Sport
 •     Inkoop en aanbesteding
 •     Onderwijs, incl. Brede School
 •     Gebiedsregie
 •     Stadsbeheer
 •     Coördinatie Holwierde (samen met wethouder Rijzebol)
 •     Coördinatie Dorpen (samen met wethouder Rijzebol)
 •     Afronding Marconi, inclusief strand en overgang Centrum

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Secretaris VV Wagenborgen in liquidatie
 • Voorzitter Stichting Double You
 • Voorzitter politieke groepering Fractie 2014
Politieke partijFractie 2014

Meindert Joostens

Joostens
contactgegevens en taken Meindert Joostens
FunctieWethouder
Taken

Betrekking 1,0 / 2e locoburgemeester

Vervanger: wethouder J.A. Ronde

Portefeuille Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie

 • Zorg
 • Minderheden
 • Sociale Zaken
 • Sociale werkvoorziening
 • Maatschappelijke Ondersteuning (waaronder WMO)
 • Volkskredietbank
 • Toezicht en handhaving
 • Coördinatie Sociaal Domein
 • Coördinatie Wijken, Centrum en Farmsum (samen met wethouder Ronde)
 • 1e vervanger openbare orde en veiligheid

Nevenfunctie (onbezoldigd):

 • Bestuurslid stichting dementienetwerk Groningen
 • Lid Raad van Advies Fieldlab Practice Alfa College Groningen

Politieke partijChristenUnie

drs. Hans Ronde

Ronde
contactgegevens en taken drs. Hans Ronde
FunctieWethouder
Taken

Betrekking 1,0/3e locoburgemeester

Vervanger: wethouder IJ.J. Rijzebol

Portefeuille Jeugd, Economie en Cultuur

 •     Economie en werkgelegenheid (w.o. bedrijventerreinen, midden- en kleinbedrijf, markt)
 •     Landbouw en natuur
 •     Toerisme, recreatie en cultuur
 •     Grondzaken
 •     Vastgoed
 •     Volksgezondheid
 •     Bibliotheek
 •     Jeugd, incl. passend onderwijs en RMC/Leerplicht
 •     Project Cultureel Centrum
 •     Coördinatie Wijken, Centrum en Farmsum (samen met wethouder Joostens)
 •     2e vervanger openbare orde en veiligheid

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Penningmeester Stichting Noordelijk Waterkamp
 • Penningmeester rugbyclub RC Groningen
Politieke partijVVD

IJzebrand Rijzebol

Rijzebol
contactgegevens en taken IJzebrand Rijzebol
FunctieWethouder
Taken

Betrekking 0,8 / 4e locoburgemeester

Vervanger: burgemeester G. Beukema

Portefeuille Ruimtelijke Ordening, Energie en Verkeer

 • VROM, incl. vergunningverlening
 • Duurzaamheid en Energie
 • Wadden
 • Verkeer en vervoer, incl. doelgroepenvervoer
 • Stuurgroep Vitale Kust/Waddenoverleg
 • Projecten centrum Delfzijl
 • Coördinatie Wonen en Zorg (samen met burgemeester Beukema)
 • Coördinatie Dorpen (samen met wethouder Menninga)
 • Coördinatie Noord (samen met burgemeester Beukema)
 • Coördinatie Holwierde (samen met wethouder Menninga)

Nevenfuncties (bezoldigd tenzij anders aangegeven):

 • Vennoot in Mts. Rijzebol, akkerbouw- en pluimveebedrijf te Zijldijk
Politieke partijCDA