Pagina opties

Groter

Samenstelling college van B&W

Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college zorgt onder andere voor het aandragen van beleidsvoorstellen, het nemen van een groot aantal beslissingen en het uitvoeren van de besluiten die de gemeenteraad genomen heeft. De burgemeester is naast voorzitter van het college ook voorzitter van de gemeenteraad.

Het is niet mogelijk rechtstreeks met de burgemeester of een wethouder te bellen; u wordt te woord gestaan door het bestuurssecretariaat.

Contactmogelijkheden gemeente

Gerard Beukema

Beukema
contactgegevens en taken Gerard Beukema
FunctieBurgemeester
Taken

Vervanger: wethouder J.H. Menninga

Portefeuille Algemene Zaken

 • Algemene coördinatie
 • Communicatie
 • Klantencontact
 • Bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Coördinatie herstructurering centrum Delfzijl*  
 • Coördinatie Wonen en Zorg
 • Coördinatie Gaswinning
 • Coördinatie Herindeling
 • Coördinatie Noord
 • Coördinatie Krewerd
 • Beleid VRO (exclusief vergunningverlening)
  Hierbij hoort vertegenwoordiging in: overleg Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap, Karakteristieke Objecten.

* Betreft een groot aantal samenhangende projecten in het centrum van Delfzijl, waaronder Stationsplein, Vennenplein, Molenberg, Woonzorg, Nieuweweg, etc. Coördinatie ligt bij burgmeester Beukema; de inhoudelijke onderdelen bij de verschillende portefeuillehouders.

Nevenfuncties (bezoldigd):

 • Lid Raad van Advies Stichting Geschiedschrijving Oldambt (onbezoldigd);
 • Voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade van de twaalf provincies; (vacatieregeling) (onbezoldigd);
 • Voorzitter Platform Projecten Eems Dollard 2050 (onbezoldigd).

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Lid Raad van Advies Stichting Geschiedschrijving Oldambt.

Politieke partijPvdA

Jan Menninga

Menninga
contactgegevens en taken Jan Menninga
FunctieWethouder
Taken

Betrekking 0,5 / 1e locoburgemeester

Vervanger: wethouder M. Joostens

Portefeuille Financiën, Sport en Onderwijs

 • Personeel en organisatie
 • Informatisering en automatisering
 • Financiën
 • Sport
 • Inkoop en aanbesteding
 • Onderwijs, incl. Brede School
 • Gebiedsregie
 • Stadsbeheer
 • Coördinatie Dorpen 
 • Afronding Marconi, inclusief strand en overgang Centrum
 • Vergunningverlening VROM
 • Milieu
 • Herstructurering Centrum (coördinatie bij de de burgemeester)
 • Coördinatie Noord
 • Coördinatie dorpen
 • Project Nieuwborgen
  Hierbij hoort vertegenwoordiging in: WO DEAL, ODG, Drieslag, SANOG.

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Secretaris VV Wagenborgen in liquidatie (onbezoldigd);
 • Voorzitter Stichting Double You (onbezoldigd);
 • Voorzitter politieke groepering Fractie 2014 (onbezoldigd).
Politieke partijLokaal Belang Eemsdelta

Meindert Joostens

Joostens
contactgegevens en taken Meindert Joostens
FunctieWethouder
Taken

Betrekking 1,0 / 2e locoburgemeester

Vervanger: wethouder J.A. Ronde

Portefeuille Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie

 • Zorg
 • Minderheden
 • Sociale Zaken
 • Sociale werkvoorziening
 • Maatschappelijke Ondersteuning (waaronder WMO)
 • Volkskredietbank
 • Toezicht en handhaving
 • Coördinatie Sociaal Domein
 • Coördinatie Wijken, Centrum en Farmsum (samen met wethouder Ronde)
 • 1e vervanger openbare orde en veiligheid
 • Wadden (overleg), incl Vitale Kust
 • Verkeer en vervoer (incl doelgroepenvervoer)
  Hierbij hoort vertegenwoordiging in: Raad van Advies Waddenzeehavens, Vereniging Waddenzeegemeenten

Nevenfunctie (onbezoldigd):

 • Bestuurslid Fieldlab Practice Alfa-college Groningen (onbezoldigd);
 • Bestuurslid St. Netwerk Dementie Groningen (onbezoldigd);
 • Bestuurslid van het Zorg- en Veiligheidshuis (onbezoldigd).

Politieke partijChristenUnie

drs. Hans Ronde

Ronde
contactgegevens en taken drs. Hans Ronde
FunctieWethouder
Taken

Betrekking 1,0/3e locoburgemeester

Vervanger: burgemeester G. Beukema.

Portefeuille Jeugd, Economie en Cultuur

 • Economie en werkgelegenheid (w.o. bedrijventerreinen, midden- en kleinbedrijf, markt)
 • Landbouw en natuur
 • Toerisme, recreatie en cultuur
 • Grondzaken
 • Vastgoed
 • Volksgezondheid
 • Bibliotheek
 • Jeugd, inclusief passend onderwijs en RMC/Leerplicht
 • Project Cultureel Centrum
 • Coördinatie Wijken, Centrum en Farmsum (samen met wethouder Joostens)
 • 2e vervanger openbare orde en veiligheid
 • Duurzaamheid en energie
 • Windpark Uitbreiding Zuid
  Hierbij hoort vertegenwoordiging in: RES, Ruimte voor Energie, Economie en Ecologie in Balans, Warmtenet Eemsdelta, Warmtenet gemeente Groningen

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Penningmeester Stichting Noordelijk Waterkamp (onbezoldigd);
 • Penningmeester van de VVD Regio Noord (onbezoldigd).
Politieke partijVVD