Pagina opties

Groter

Alle dorpen een dak

In de loop van de geschiedenis zijn er in elk dorp voorzieningen ontstaan die ontmoetingen tussen dorpsbewoners mogelijk maken. Met de geleidelijke verdwijning van winkels, scholen en cafés uit het dorpsbeeld, worden ontmoetingen meer toevallig. In het algemeen is het aan de bewoners van dorpen zelf om bijeenkomsten en ontmoetingen te organiseren. De rol van de gemeente is faciliterend en ligt vooral in de initiëring en ondersteuning van het proces. Als het gaat om investeringen in gebouwen, kan de gemeente vanuit het Actieplan Dorpen en Wijken financiële ondersteuning bieden. Met het project Multifunctionele Voorzieningen, 'Alle Dorpen een Dak', is ondersteuning mogelijk voor een toekomstbestendige ontmoetingsplek of dorpshuis. Daarbij is het altijd van belang dat er uitzicht is op een gezonde exploitatie van 'het dak' dat door het dorp zelf gedragen wordt.

Voor wie is het programma Alle dorpen een dak?

Het programma is voor de dorpen en wijken binnen de gemeente Delfzijl. Per dorp is er budget voor één 'dak van het dorp'. Het is daarom belangrijk dat het dorp achter het plan staat en mee kan denken of mee kan werken in de aanvraag en de realisatie.

Waar is de financiële bijdrage voor bedoeld?

Het bedrag is voor renovatie of aanschaf van een dorpshuis, wijkcentrum of een andere vorm van een ontmoetingsplek. Doelstelling is in alle gevallen verbetering van het gebruik en dat het voor alle doelgroepen geschikt moet worden. 

Welke voorwaarden gelden er?

  • De accommodatie heeft een maatschappelijke functie en biedt vooral ruimte aan alle dorpsbewoners om elkaar te ontmoeten en voor dorpsactiviteiten.
  • De accommodatie is (of komt) in eigendom en beheer van een maatschappelijke stichting of vereniging.
  • Het gaat om één dorpsaccommodatie in een dorp of wijk in de gemeente Delfzijl.
  • De accommodatie heeft een sluitende exploitatiebegroting voor de komende drie jaar.
  • De aanvraag is afkomstig van een maatschappelijke stichting of vereniging.
  • Er is sprake van cofinanciering tenminste in de vorm van zelfwerkzaamheid of door andere vormen van subsidiering.
  • Exploitatie komt niet in aanmerking voor een financiële bijdrage

Wat moet er aangeleverd worden bij de aanvraag?

Voor de aanvraag is een plan van aanpak nodig met een dekkende begroting. In het plan moet in ieder geval vermeld worden in hoeverre er sprake is van zelfwerkzaamheid, welke vormen van cofinanciering er zijn en een gezonde exploitatie voor de komende drie jaar (gedragen door het dorp).

Na de aanvraag

Zodra de aanvraag is ontvangen bij de gemeente, zal een toetsingscommissie beoordelen of en welke bijdrage er mogelijk is. De gemeente heeft een afhandelingstermijn van zes weken. Het college besluit uiteindelijk over de aanvraag. Na het besluit wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd. Verantwoording dient te worden gedaan na afloop van het realisatie- of renovatietraject volgens de regels uit de Algemene Subsidieverordening van Delfzijl.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit programma of een aanvraag voor subsidie kunt u terecht bij Sarah Spinder: S.spinder@delfzijl.nl of 14 0596