Pagina opties

Groter

Veelgestelde vragen belastingen

Onderwerpen

WOZ beschikking

Krijg ik nog een aparte WOZ-beschikking?

Nee, de vastgestelde WOZ waarde, die van toepassing is voor uw woning staat vermeld op het aanslagbiljet.

Ik heb gelezen dat iedereen een beschikking/aanslag heeft ontvangen, maar ik heb niets ontvangen. Klopt dat wel?

Wij raden u aan contact op te nemen met het Klant Contact Centrum, tel. 140596.

Op de beschikking staat “waardepeildatum 1 januari 2018”. Maar dat kan niet, want toen was ons huis nog niet gebouwd.

“Waardepeildatum 1 januari 2018” betekent dat gekeken wordt naar de waarde van woningen zoals die op 1 januari 2018 was. Als uw huis later gebouwd is, wordt de WOZ-waarde gecorrigeerd naar de waarde die soortgelijke woningen op 1 januari 2018 hadden.

Ik heb mijn WOZ waarde nodig. Hoe kom ik hieraan?

Deze staat op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Bent u uw aanslag kwijt dan kunt u een nieuwe opvragen. Meer informatie: Kopie aanslag aanvragen.

Hoe is de waarde van mijn woning vastgesteld?

Bij de waardebepaling kijken we naar de waarde van uw pand op 1 januari 2018. Dat is de waardepeildatum. Bij de taxatie van woningen kijkt de gemeente naar de prijs van de woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over veel informatie over een pand. Het gaat dan om verkoopprijzen uit het Kadaster. Bovendien heeft de gemeente al eerder gegevens vastgelegd zoals de grootte van een pand. Deze informatie vullen wij aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode zoals verbouwingen. Nadat de kenmerken van uw woning zijn vastgesteld, onderzoeken we de prijzen van soortgelijke verkochte woningen rond 1 januari 2018. Bovendien vindt er een vergelijking plaats met verschillende woningen in de omgeving. We bekijken niet elke woning afzonderlijk. Vaak volstaat het bezoeken van één of een beperkt aantal woningen in een straat of buurt. De waarde van andere vergelijkbare woningen leiden we hiervan af. Bij de waardebepaling mogen we geen rekening houden met onder meer het waardedrukkend effect van verhuur of erfpacht.

Waardering en aardbevingen

Zoals ieder jaar zijn we verplicht om bij de waardebepaling de uitgangspunten van de Wet WOZ te volgen. In deze wet staat dat een gemeente, op basis van vergelijking, de onroerende zaken moet waarderen. We gebruiken hiervoor de verkopen die rondom de waardepeildatum van 1 januari 2018 zijn gerealiseerd. De aardbevingsrisico’s zijn mede bepalend voor de hoogte van de verkoopprijzen. Wij houden dus via de verkoopprijzen rekening met de aardbevingsrisico’s binnen onze gemeente. Voor de waardering is gekeken naar de verkoopcijfers en waardeontwikkeling o.b.v. vraagprijzen binnen de gemeente. Deze marktbewegingen hebben we meegenomen bij de waardering.

WOZ waarde bij huurwoningen

Vanaf 1 oktober 2017 is de WOZ-waarde van invloed op de huurprijs voor een groot aantal huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur wordt bepaald aan de hand van het puntensysteem uit het zogenaamde WoningWaarderingstelsel. Daarom is het van belang dat ook huurders van woningen de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde. De gemeente zal hiervoor jaarlijks ook de huurders van woningen een WOZ-beschikking toezenden. Zij kunnen dan, net als de eigenaar, bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Taxatieverslag

Ik heb gehoord dat je een taxatieverslag zelf kunt aanvragen. Hoe doe ik dat?

Via de telefoon (140596) of schriftelijk kunt u een verslag opvragen.

Ik wil graag het taxatieverslag van de woning van de buren opvragen. Kan ik deze krijgen?

Nee, u kunt alleen van uw eigendommen een taxatieverslag opvragen. Hierop staan de gegevens van drie (in uitzonderingsgevallen twee) vergelijkbare woningen.

Bezwaar algemeen

Tip: als u bezwaar tegen de WOZ-waarde wilt maken raden wij u aan eerst contact te hebben met de taxateur, zie 'Bezwaar WOZ-waarde' 

Ik wil bezwaar maken, moet ik nu een brief schrijven?

Ja, hierop kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking/aanslag. Motiveer altijd waarom u bezwaar maakt. Vervolgens zenden wij u een ontvangstbevestiging en wordt uw bezwaarschrift in behandeling genomen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking door ons zijn ontvangen. U kunt ook online een bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen.

Ik heb ergens gelezen dat de gemeente binnen zes weken op mijn bezwaarschrift uitspraak moet doen, maar ik heb ook gehoord dat het in sommige gevallen veel langer heeft geduurd. Op wat voor termijn kan ik antwoord verwachten?

Een bezwaarschrift tegen een aanslag/beschikking moet in principe binnen een kalenderjaar worden afgehandeld; deze termijn kan zo nodig met zes weken verlengd worden. Wij doen wij ons best om uw bezwaarschrift veel sneller te behandelen, de gemeente Delfzijl streeft ernaar om binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een uitspraak te doen.

Bezwaar Geen Eigenaar / Geen Gebruiker

Ik ben pas verhuisd, maar ik heb nog een aanslag voor mijn oude woning gekregen.

De aanslag onroerende-zaakbelasting gaat uit van de situatie op 1 januari 2019. Heeft u na 1 januari 2019 uw woning verkocht en/of bent u na die datum verhuisd, dan krijgt u nog een aanslag onroerende-zaakbelasting voor uw oude woning voor het gehele jaar 2019. U kunt het eigenaarsdeel van de OZB terugkrijgen, dat moet bij de notaris worden verrekend met de nieuwe eigenaar. Bij woningen speelt dit probleem niet meer voor het gebruikersdeel OZB, dat wordt met ingang van 2006 immers niet meer geheven.

Ik heb mijn woning verkocht, en de gemeentelijke belastingen zijn bij de notaris geregeld. Waarom krijg ik nu toch nog een aanslag?

Als u de woning vóór 1 januari 2019 heeft verkocht en de woning is ook vóór 1 januari 2019 bij de notaris overgedragen, behoort u geen aanslag meer te ontvangen voor de eigendom van uw verkochte woning. Is dit toch het geval, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Heeft u de woning op of na 1 januari 2019 bij de notaris overgedragen, dan was u op 1 januari 2019 nog de eigenaar, en ontvangt u terecht de aanslagen voor de eigendom. De situatie op 1 januari 2019 is bepalend voor de belastingplicht voor het hele jaar. Ontheffing van het eigendomsdeel van de OZB in de loop van 2019 is niet mogelijk. De verrekening bij de notaris houdt in dat de koper van uw oude woning aan u een vergoeding betaalt voor deze aanslagen. Dit is echter een afspraak tussen u en de koper, waar de gemeente geen partij bij is.

Wat gebeurt er bij een verhuizing met de afvalstoffenheffing/Rioolrecht?

In de regel is de situatie op 1 januari 2019 bepalend voor het hele belastingjaar. Maar ook het moment waarop de belastingschuld ontstaat. Dit laatste is bijvoorbeeld aan de orde als iemand zich in de loop van het jaar in de gemeente Delfzijl vestigt. Als u na 1 januari 2019 verhuist naar een andere woning buiten de gemeente Delfzijl, dan heeft dat invloed op het verschuldigde bedrag. U krijgt dan automatisch ontheffing van de resterende hele maanden op het oude adres binnen de gemeente Delfzijl. Is er sprake van een binnengemeentelijke verhuizing en verandert de belastingplicht niet, dan neemt u de aanslag voor afvalstoffenheffing en rioolrecht mee.

Bezwaar WOZ waarde

Ik wil bezwaar maken tegen de WOZ waarde van mijn woning.

Het is verstandig eerst contact op te nemen met een taxateur. Deze kan u uitleg geven over de vaststelling van de WOZ waarde en inhoudelijke vragen beantwoorden. Vaak is het indienen van een bezwaar dan niet meer nodig. U kunt online contact met een taxateur aanvragen.

Ik dien een bezwaar in tegen de WOZ waarde, ik ben het niet eens met de waarde van mijn woning. Moet ik de aanslag nu wel betalen?

Een bezwaarschrift geldt automatisch als een verzoek om uitstel van betaling (voor het aanslagbedrag of de aanslagregel waar bezwaar tegen wordt gemaakt). Let op! Dit geldt ook bij automatische incasso, deze wordt stopgezet  tot er een uitspraak is op uw bezwaar.

U heeft gedurende de behandeling van uw bezwaar de mogelijkheid om door te betalen. Bedragen die worden betaald, worden afgeboekt van de openstaande aanslag. Deze bedragen dient u zelf over te maken onder vermelding van het betalingskenmerk.

Als u uw aanslag te laat betaalt, kan de gemeente u rente in rekening brengen. Dit kan eveneens gebeuren als u uitstel van betaling heeft gekregen en uw bezwaarschrift wordt afgewezen.

Aanslag

Mijn woning was op 1 januari 2019 nog niet gereed, moet ik nu wel betalen?

Een object waarvan de bouw nog niet gereed is, zal toch al een bepaalde waarde hebben. Voor de waardering wordt gekeken naar de situatie van 1 januari 2018 (de waardepeildatum). Dit betekent dat voor alle objecten in aanbouw, zowel woningen als niet-woningen, de voortgang op 1 januari 2019 is geïnventariseerd en op basis hiervan een waarde is vastgesteld.

Mijn woning is in aanbouw, moet ik ook OZB-gebruiker betalen?

Dit hoeft niet voor het gebruikersdeel OZB van een woning in aanbouw. Omdat met ingang van 2006 geen OZB-gebruik voor woningen hoeft te worden betaald, hoeft dat ook niet voor woningen in aanbouw.

Aanslag Riool, Afvalstoffenheffing

Ik word aangeslagen voor een meerpersoonshuishouding maar voer een eenpersoonshuishouding?

De situatie op 1 januari van het belastingjaar is hiervoor bepalend. Het aantal bewoners van een woning op dat moment bepaalt of er sprake is van een éénpersoons-, of meerpersoonshuishouden. Als er in de loop van het jaar een wijziging optreedt dan wordt dit automatisch aangepast in het gemeentelijke systeem. U ontvangt dan, als het nodig is, een verminderingsbrief of een aanvullende aanslag.

Automatische incasso

Wordt het belastingbedrag in één keer van mijn rekening afgeschreven als ik gebruik maak van automatische incasso?

Nee, het bedrag wordt dan in 10 gelijke termijnen geïncasseerd. Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso maar wilt u dit wel dan kunt u het daarvoor bestemde kaartje invullen dat bij de aanslag zit. U kunt dat aanvraagkaartje ook digitaal aanvragen.

Kan ik in de loop van het jaar nog besluiten tot automatische incasso?

Ja, zelfs als u al één of meer termijnen heeft betaald kunt u alsnog gebruik maken van automatische incasso. Het nog openstaand bedrag wordt dan gedeeld door het aantal nog resterende maanden.

Als ik in de loop van het jaar niet meer automatisch wil betalen, wat moet ik dan doen?

Beschikt u over DigiD dan kunt u automatische incasso online stopzetten. U kunt ook het rode kaartje invullen wat u kan worden toegezonden. Er zal dan wel moeten worden afgesproken hoe het eventueel openstaande saldo wordt voldaan.

Geldt de machtiging tot automatische betaling alleen voor het lopende belastingjaar?

Nee, zo lang u de machtiging niet hebt ingetrokken door middel van het rode kaartje, geldt de machtiging automatisch voor alle lopende en volgende belastingjaren.

Ik heb al een aanslag ontvangen over bijv. afvalstoffenheffing, waarvoor ik een machtiging heb afgegeven voor automatische incasso. Nu krijg ik nog een aanslag voor de OZB, geldt hiervoor dezelfde machtiging?

Ja, u hebt de gemeente al gemachtigd om maandelijks de gemeentelijke belastingen automatisch af te schrijven, dus hoeft u dit niet opnieuw te doen.

Wat gebeurt er met een afgegeven machtiging voor automatische incasso bij overlijden?

Na een overlijden is de door de overledene afgegeven machtiging nog steeds geldig voor de nog te betalen resterende belasting. Indien de rekening is geblokkeerd kunt u als nabestaanden een nieuwe machtiging afgeven of zelf voor betaling zorg dragen.

Kwijtschelding

Ik kan de aanslag niet betalen, kan ik kwijtschelding aanvragen?

Ja, wij verzoeken u dan binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag de aanvraag op te sturen. Meer informatie en het kwijtscheldingsformulier vindt u op webpagina over kwijtschelding.

Voor welke belastingen geldt de regeling kwijtschelding?

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Wat moet ik doen als het niet eens ben met de beslissing op mijn verzoek om kwijtschelding?

Wanneer uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen, dan kunt u een beroepschrift indienen binnen tien dagen na verzenddatum van de beslissing. Het college zal uw verzoek om kwijtschelding beoordelen. Hierna staat verder geen rechtsgang meer open.

Contact

Mocht u nog geen antwoord hebben gekregen op uw vraag dan kunt u uw vraag via het contactformulier stellen.