Pagina opties

Groter

Ruimte voor energie

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen. Samen willen ze een volgende stap zetten in de energietransitie. De energietransitie staat voor de doelstelling om van fossiele energiebronnen (aardgas, steekolen, olie) over te stappen naar volledig hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld afkomstig van zon en wind).

De visie 'Ruimte voor energie' gaat over de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie. Deze visie geeft antwoord op de vraag hoe de drie gemeenten willen omgaan met hernieuwbare energieopwekking van vooral zon en wind. De visie biedt een kader zodat de drie gemeenten een afgewogen besluit kunnen nemen bij aanvragen voor (grootschalige) hernieuwbare energieopwekking.

Samen met inwoners

Eén van de onderdelen van de energietransitie is het nadenken over welke energiebronnen waar geplaatst kunnen worden. We spreken dan over de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben gezamenlijk de visie 'Ruimte voor energie' gemaakt. De gemeenten hechten veel waarde aan de meningen van inwoners. Aan welke spelregels denken zij voor bijvoorbeeld een zonnepark of windmolen? Hoe willen inwoners profiteren van nieuwe projecten voor energieopwekking? Met welke vormen van energie kan hun dorp of wijk energieneutraal gemaakt worden? In februari en maart 2019 hebben de gemeenten elf sessies met inwoners gehouden. Daarnaast is er een sessie gehouden met leerlingen van het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum. Ook de lokale energiecoöperaties, maatschappelijke partners, industrie en bedrijvigheid hebben hun input in diverse sessies gegeven. Al deze gesprekken zijn meegenomen bij het schrijven van de visie 'Ruimte voor energie'.

Zienswijzen behandeld

De ontwerpvisie lag ter inzage van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020. Inwoners en belanghebbenden konden tijdens deze periode een reactie (zienswijze) geven. De colleges van burgemeester en wethouders hebben de zienswijzen in behandeling genomen. De beantwoording van de zienswijzen is te lezen in de Nota zienswijzen. Een aantal zienswijzen hebben tot gedeeltelijke aanpassing van de visie geleid.

Visie Ruimte voor energie

Bekijk de visie Ruimte voor energie

Bekijk de bijlage Ruimte voor energie

Bekijk de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Bekijk de ingediende zienswijzen

Gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst 4 maart

Op 4 maart is er een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de raadsleden van de drie gemeenten. De visie 'Ruimte voor energie' én het proces van de totstandkoming worden daar toegelicht. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is  in het gemeentehuis van Delfzijl, Johan van den Korputplein 12 en begint om 19.30 uur.

Het is voor inwoners en andere belanghebbenden mogelijk om aan het begin van de informatiebijeenkomst in te spreken. Per inspreker is maximaal 5 minuten beschikbaar. Indien er meer dan 6 insprekers zijn wordt de maximale beschikbare tijd evenredig over de insprekers verdeeld. Insprekers kunnen zich tot dinsdag 3 maart 2020 melden bij de griffiers van de betreffende gemeente:

Vaststelling door de raden

De gemeenteraden behandelen de visie Ruimte voor energie tijdens de raadsvergadering op onderstaande data. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Mocht u willen inspreken tijdens de vergadering dan kunt u zich daarvoor aanmelden.

  • Gemeente Appingedam op donderdag 19 maart vanaf 19.30 uur; aan de Wijkstraat 36 te Appingedam;
  • Gemeente Loppersum op maandag 23 maart vanaf  19.30 uur, aan de Molenweg 12 te Loppersum;
  • Gemeente Delfzijl op donderdag 26 maart vanaf 19.30 uur, aan de Johan van den Korputplein 12 te Delfzijl.

Aanmelden voor inspreken bij de raadsvergadering per gemeente:

  • Gemeente Appingedam: tenminste 24 uur voor de vergadering bij de griffier, mevrouw T.G.C. Kramer-Klein, griffier@appingedam.nl of via 0596-691 103;
  • Gemeente Loppersum: tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering via de griffier, mevrouw M. van Bergen, griffie@loppersum.nl of via 0596-54 82 00;
  • Gemeente Delfzijl: tenminste 24 uur voor de vergadering bij de griffier, de heer O. Rijkens, griffie@delfzijl.nl of via 14 0596.

Aandacht voor hernieuwbare energie in huis-aan-huisbladen

De gemeenten publiceerden in december in de  Ommelander Courant, de Eemslander en de Eemsbode een special waarin alles te vinden is over de visie op hernieuwbare energie.