Pagina opties

Groter

Karakteristieke gebouwen en gebieden

De gemeente Delfzijl gaat waardevol erfgoed beschermen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl heeft hiervoor de concept-lijst van karakteristieke gebouwen en gebieden vastgesteld. Alhoewel deze gebouwen geen Monumenten zijn, vindt de gemeente dit erfgoed wel belangrijk. Om het 'Zielster' erfgoed goed te kunnen beschermen heeft de gemeente de lijst karakteristieke gebouwen en gebieden opgesteld. In totaal staan er ongeveer 450 waardevolle gebouwen en objecten op deze lijst en de bewoners worden in de komende periode hierover geïnformeerd.

Beschermen van erfgoed

De gemeente Delfzijl is rijk aan historische plekken en gebouwen. Deze bebouwing bepaalt de identiteit van het gebied en de dorpen en maken een plek tot ‘thuis’. De gebouwen vertellen het verhaal van het gebied, zoals de historische bebouwing in Delfzijl en Farmsum die verband houdt met de zeehaven en de industriële ontwikkeling van het gebied. Door de bevingsproblematiek staan deze belangrijke gebouwen en plekken onder druk.

Op deze digitale kaart vindt u alle karakteristieke gebouwen en gebieden. Op de kaart zijn ook de al bestaande Rijksmonumenten en Beschermde dorpsgezichten weergegeven. Deze zijn opgenomen om een volledig overzicht te geven van het gebouwde erfgoed in de gemeente Delfzijl. De (concept) lijst van karakteristieke gebouwen en gebieden heeft geen gevolgen voor de bescherming van Rijksmonumenten en de Beschermde dorpsgezichten.

Hieronder vindt u de (concept) lijst van karakteristieke gebouwen. Elk gebouw dat een (concept) karakteristieke status heeft, is hierop te vinden met een korte beschrijving en beoordeling.

(Concept) lijst karakteristieke gebouwen

Inspraak

Tijdens de inspraakperiode bent u van harte welkom bij een inloopbijeenkomst. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen vragen worden gesteld aan medewerkers van de gemeente en Libau over wat de status van karakteristiek betekent en waarom panden zijn geselecteerd als karakteristiek.

Er is een inloopbijeenkomst op:

  • 12 februari, 16.00 – 20.00 uur, Dorpshuis Borgsweer, Borgsweer 36, Borgsweer,
  • 14 februari, 16.00 – 20.00 uur, MFC Spijk, Nesweg 1, Spijk,
  • 21 februari, 16.00 – 20.00 uur, Muzee-aquarium, Zeebadweg 7, Delfzijl.

U kunt ook reageren op de concept-lijst. Alle inspraakreacties worden meegewogen bij het uiteindelijke besluit van het college om de lijst met karakteristieke gebouwen en gebieden vast te stellen. De inspraakperiode duurt tot en met 20 maart 2019. Uw inspraakreactie ontvangen wij graag voor deze datum.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Het antwoord vindt u wellicht bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina. Wanneer uw vraag nog niet beantwoord is, kunt u een mail sturen naar m.bosma@delfzijl.nl.

Hoe is de conceptlijst tot stand gekomen?

De conceptlijst met karakteristieke gebouwen is opgesteld door deskundigen van Libau, die alle gebouwen die voor 1960 gebouwd zijn, hebben beoordeeld. Dit leidde tot een voorlopige lijst, die is aangevuld en aangescherpt tijdens een aantal werkgroepbijeenkomsten. De werkgroepen bestonden uit belanghebbende organisaties en inwoners met belangstelling voor en kennis van gebouwd erfgoed. Naar aanleiding van de inbreng van de werkgroepen zijn er ook karakteristieke gebieden opgenomen op de conceptlijst. Dit zijn gebieden waarbij het straatbeeld en de contouren van de bebouwing beschermd gaan worden met als doel de authentieke uitstraling van het gebied te behouden en te versterken.

Wat zijn de gevolgen van opname van uw karakteristieke pand op de lijst?

U kunt, net als voorheen, vergunningvrije verbouwingen uitvoeren, zonder dat hier extra stappen voor nodig zijn. Ook voor het verbouwen van de binnenzijde van uw gebouw verandert er niets. 
Wat er wel verandert is dat de karakteristieke gebouwen worden beschermd tegen sloop. Hiervoor worden  regels opgenomen in een bestemmingsplan. Dat betekent niet dat u helemaal niet meer kunt slopen. Sloop (ook gedeeltelijke) is nog wel mogelijk nadat hierover een positief advies is uitgebracht door een deskundige. Wanneer u grootschalig wilt slopen of verbouwen, gaan wij graag in overleg met u als eigenaar om te komen tot een aanpak.

Wat houdt een 'karakteristiek' gebied in?

Een karakteristiek gebied is een gebied met bijzondere kwaliteiten die kenmerkend zijn voor de eigenheid van de gemeente Delfzijl. Dat kan het straatbeeld zijn, de samenhang van bebouwing, een wierde of de verkavelingsstructuur. De inzet van de aanwijzing tot karakteristiek gebied is het behoud van het straatbeeld. Het slopen van (delen van) een gebouw kan hier alleen wanneer dat niet leidt tot achteruitgang van de kenmerkende waarden van het gebied, zodanig dat het stedenbouwkundig of landschappelijk beeld onevenredig wordt aangetast.