Pagina opties

Groter

Karakteristieke gebouwen en gebieden

De gemeente Delfzijl gaat waardevol erfgoed beschermen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl heeft hiervoor de concept-lijst van karakteristieke objecten en gebieden vastgesteld. Alhoewel deze gebouwen geen Monumenten zijn, vindt de gemeente dit erfgoed wel belangrijk. Om het 'Zielster' erfgoed goed te kunnen beschermen heeft de gemeente de lijst karakteristieke objecten en gebieden opgesteld. In totaal staan er ongeveer 700 waardevolle gebouwen en objecten en 15 karakteristieke gebieden op deze lijst.

Beschermen van erfgoed

De gemeente Delfzijl is rijk aan historische plekken en gebouwen. Deze bebouwing bepaalt de identiteit van het gebied en de dorpen en maken een plek tot ‘thuis’. De gebouwen vertellen het verhaal van het gebied, zoals de historische bebouwing in Delfzijl en Farmsum die verband houdt met de zeehaven en de industriële ontwikkeling van het gebied. Door de bevingsproblematiek staan deze belangrijke gebouwen en plekken onder druk.

Op deze digitale kaart vindt u alle karakteristieke objecten en gebieden. Als u in de kaart een karakteristiek object selecteert ziet u een foto en een omschrijving. Op de kaart zijn ook de al bestaande Rijksmonumenten en Beschermde dorpsgezichten weergegeven. Deze zijn opgenomen om een volledig overzicht te geven van het gebouwde erfgoed in de gemeente Delfzijl.

Hieronder vindt u de lijst van karakteristieke objecten. Elk gebouw dat een karakteristieke status heeft, is hierop te vinden met een korte beschrijving en beoordeling.

Lijst karakteristieke objecten

Inspraak

Naar aanleiding van de lijst karakteristieke objecten heeft inspraak plaatsgevonden. Bewoners van de betreffende panden zijn geïnformeerd en de lijst heeft begin 2019 ter inzage gelegen. Daarnaast zijn drie inloopavonden georganiseerd.

Er zijn 56 inspraakreacties ontvangen. De reacties worden beantwoord in een Nota van inspraakreacties.

Nota van inspraakreacties

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Het antwoord vindt u wellicht bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina. Wanneer uw vraag nog niet beantwoord is, kunt u een mail sturen naar b.suk@delfzijl.nl.

Hoe is de lijst tot stand gekomen?

De lijst met karakteristieke objecten is opgesteld door deskundigen van Libau in samenwerking met werkgroepen bestaande uit belanghebbende organisaties en inwoners.

Wat zijn de gevolgen van opname van uw karakteristieke pand op de lijst?

U kunt, net als voorheen, vergunningvrije verbouwingen uitvoeren, zonder dat hier extra stappen voor nodig zijn. Ook voor het verbouwen van de binnenzijde van uw gebouw verandert er niets. 
Wat er wel verandert is dat de karakteristieke gebouwen worden beschermd tegen sloop. Hiervoor zijn regels opgenomen in een bestemmingsplan. Dat betekent niet dat u helemaal niet meer kunt slopen. Sloop (ook gedeeltelijke) is nog wel mogelijk nadat hierover een positief advies is uitgebracht door een deskundige. Wanneer u grootschalig wilt slopen of verbouwen, gaan wij graag in overleg met u als eigenaar om te komen tot een aanpak.

Eigenaren van karakteristieke panden kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een lening uit het Cultuurfonds.

Meer informatie vindt u hierover op de website van Provincie Groningen.

De provincie is een financiële regeling aan het opstellen voor subsidie voor eigenaren van karakteristieke gebouwen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Erfgoedloket Groningen. Ook kunnen eigenaren van karakteristieke gebouwen met aardbevingsproblematiek binnenkort gebruik maken van de ondersteuning van het Erfgoedloket Groningen.

Wat houdt een 'karakteristiek' gebied in?

Een karakteristiek gebied is een gebied met bijzondere kwaliteiten die kenmerkend zijn voor de eigenheid van de gemeente Delfzijl. Dat kan het straatbeeld zijn, de samenhang van bebouwing, een wierde of de verkavelingsstructuur. De inzet van de aanwijzing tot karakteristiek gebied is het behoud van het straatbeeld. Het slopen van (delen van) een gebouw kan hier alleen wanneer dat niet leidt tot achteruitgang van de kenmerkende waarden van het gebied, zodanig dat het stedenbouwkundig of landschappelijk beeld onevenredig wordt aangetast.

Het Facetplan Cultuurhistorie

De aanwijzing van karakteristieke objecten en gebieden is niet het eindpunt. Om de bescherming van de karakteristieke waarden te borgen zijn een bestemmingsplan en een beheersverordening opgesteld, tesamen het ontwerp-Facetplan Cultuurhistorie.

In dit plan zijn naast regels voor karakteristieke objecten en gebieden, ook regels voor archeologische waarden en de beschermde dorpsgezichten opgenomen.

Hoe gaat het proces nu verder?

In de vergadering van 26 november 2020 heeft de gemeenteraad van Delfzijl het plan behandeld. Het 'Facetplan Cultuurhistorie' is gewijzigd vastgesteld, overeenkomstig de ‘Nota zienswijzen Facetplan Cultuurhistorie Delfzijl’. De geanonimiseerde nota kan via onderstaande link worden bekeken. De 'nota zienswijzen Facetplan Cultuurhistorie Delfzijl' kunt u onderaan de pagina lezen.

U kunt het plan inzien via de pagina over bestemmingsplannen.