Algemene inkoopvoorwaarden Samenwerkende Gemeenten

De gemeente Delfzijl hanteert de Algemene Inkoopvoorwaarden Samenwerkende Gemeenten die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, vestiging Groningen op 1 juli 2011, onder nummer 01175851.

Klachtenmeldpunt

Indien een ondernemer een klacht heeft tegen de aanbestedingsprocedure, dan wel tegen de handelswijze van de aanbestedende dienst, dient de ondernemer gemotiveerd en onderbouwd aan te geven op welke punten/onderdelen van de aanbesteding zij het niet eens is. Deze klacht dient te worden ingediend bij klachten-dea@cbp.nl.

 

Inkoopvoorwaarden