Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Verlenging Luchtapp en Meetnet voor uitwerken vervolgmogelijkheden

  Afgelopen anderhalf jaar konden omwonenden van industriegebied Oosterhorn (Delfzijl) geuroverlast van omliggende industrie melden via de Luchtapp. Aan deze pilot werken 48 omwonenden en 4 bedrijven mee. Begin 2019 is een meetnet voor fijnstof, roet en koolmonoxide gekoppeld aan de Luchtapp. Afgelopen zomer is de Luchtapp geëvalueerd en begin 2020 gebeurt dat met het meetnet. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft nu ingestemd met verkenning van het doorontwikkelen van de Luchtapp. Ondertussen lopen de huidige Luchtapp en het Meetnet door tot 1 juli 2020.

 • Detectieverbod gemeente Delfzijl

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er binnen onze gemeente diverse (zware) gevechtshandelingen plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is het zeker dat er explosief materiaal in de bodem is achtergebleven. In de loop der tijd is dit explosief materiaal mogelijk instabiel geworden. Uit meldingen is gebleken dat er binnen onze gemeente mensen zijn die hobbymatig op zoek zijn naar overblijfselen, al dan niet uit de Tweede Wereldoorlog, die daarbij onbedoeld op explosief materiaal kunnen stuiten. Dit kan gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid.

 • Cultuurcluster Delfzijl dichterbij door samenwerking partijen

  College stelt gemeenteraad voor in te stemmen met de verdere uitwerking van complex De Molenberg in Delfzijl. 11 juni jongstleden heeft de raad besloten dat de plannen voor sloop en ve-vangende nieuwbouw van theater De Molenberg verder uitgewerkt kunnen gaan worden.

 • De Vrijheid-express komt naar u toe!

  In de Maand van de Vrijheid (4 april – 5 mei 2020) herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in de provincie Groningen, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

 • Subsidieplafonds 2020

  De raad heeft in zijn vergadering van 28 november 2019 de volgende subsidieplafonds voor het jaar 2020 voor de beleidsterreinen zoals genoemd in de Algemene subsidieverordening Delfzijl 2017, vastgesteld:

 • Zes bewonersinitiatieven in het zonnetje gezet als 'Delfzielster Pronkjewails'

  Burgemeester Gerard Beukema voegde vrijdag 29 november zes bewonersinitiatieven toe aan de Delfzielster Pronkjewails, de eregalerij in de hal van het gemeentehuis van Delfzijl. De fotocollages van deze initiatieven werden door de burgemeester samen met vertegenwoordigers van de initiatieven onthuld. De galerij die voor alle inwoners vrij toegankelijk is tijdens openingsuren van het gemeentehuis is in 2015 gestart om aandacht te vragen voor inspirerende initiatieven van inwoners.

 • College wil kruispunt Hogelandsterweg-Proosdij aanpakken

  Het college gaat de raad voorstellen € 77.500,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van verkeerslichten en het verkeerskundig aanpassen van het kruispunt Hogelandsterweg-Proosdij in Farmsum.

 • De gemeente haalt binnenkort de bladkorven op

  In de herfst zorgen bladeren op straat voor ongemak. De gemeente heeft daarom bladkorven geplaatst. De bladkorven worden midden december verwijderd.

 • Bestrijding Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop gestart

  De gemeente Delfzijl gaat de komende vier jaar de Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop op gemeentegrond actief bestrijden.

 • Daling schoolverzuim in Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  Het aantal leerplichtigen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum dat niet staat ingeschreven op een erkende school of onderwijsinstelling (absoluut verzuim) is gedaald. Dit schooljaar 2018-2019 is één leerplichtige niet ingeschreven. Dat waren er vorig schooljaar 2017-2018 nog vier. Dit blijkt uit het Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2018-2019. Evenals voorgaande jaren is een gezamenlijk jaarverslag leerplicht 2018-2019 voor de drie gemeenten gemaakt.

 • Samen ‘afvallen’ naar 100 kilo

  Wethouder Rijzebol over het nieuwe afvalbeleid.
  Nu weegt het restafval per inwoner 165 kilo in de gemeente Delfzijl. Doel is om dit terug te brengen naar 100 kg per persoon in 2020. Wethouder IJzebrand Rijzebol legt uit waarom, hoe we dit samen kunnen doen en met welke vijf acties de gemeente de afvalinzameling vergemakkelijkt.

 • Laatste nieuwjaarsbijeenkomst 'Broezen' gemeente Delfzijl

  Op zaterdagavond 4 januari 2020 vindt voor de achtste keer de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst 'nait zoezen moar Broezen' plaats. Het thema is 'de finale'. Het is de laatste nieuwjaarsbijeenkomst  van de zelfstandige gemeente Delfzijl. Ondernemers aan Plein Molenberg en de gemeente organiseren dit feest gezamenlijk voor alle inwoners en ondernemers uit de gemeente Delfzijl.

 • Tegemoetkoming meerkosten Wmo 2020

  Inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum loon kunnen bij het Sociaal Plein Delfzijl een tegemoetkoming van  € 200,- aanvragen als zij kampen met meerkosten. Meerkosten zijn kosten waar iedereen mee te maken heeft, maar die aantoonbaar extra hoog uitvallen voor zieken of mensen met een beperking.

 • Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

  De Basis Registratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u niet dat dit gebeurt? Vraag dan aan de gemeente om verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw verzoek duurt maximaal vier weken. Zodra uw verzoek tot beperking van verstrekking van uw persoonsgegevens verwerkt is, ontvangt u een bevestiging.

 • De gemeente plaatst weer bladkorven

  In de herfst zorgen bladeren op straat voor ongemak. De gemeente plaatst daarom in week 42 bladkorven waarin u bladeren weg kunt gooien. De bladkorf bestaat uit drie dranghekken die in een driehoekvorm staan. Op één van de dranghekken is een bordje 'alleen blad' bevestigd. De bladkorven zijn niet voor overig (tuin)afval bedoeld zoals onkruid en grasmaaisel. De bladkorven worden eens per twee weken geleegd.

 • Word geen geldezel!

  Steeds meer jongeren worden slachtoffer van criminelen die via bankrekeningen van deze jongeren geld witwassen.

 • Overeenstemming verplaatsing supermarkt Lidl in Delfzijl centrum

  De gemeente, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Lidl hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor verplaatsing van de Lidl in Delfzijl centrum.

 • Burgemeesterspreekuur

  Wekelijks houdt burgemeester Gerard Beukema spreekuur voor inwoners van de gemeente.

 • College stemt in met definitief ontwerp herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  Het college heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl op 5 februari 2019 vastgesteld.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij het bedrijf ESD in Farmsum komen tijdens het productieproces zogenaamde blazers voor. Gebleken is dat de stofdeeltjes die neerdalen na de blazers siliciumcarbidevezels (SiC-vezels) bevatten. Deze vezels zijn door de Gezondheidsraad en het RIVM  als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Bij dertig tot vijftig blazers per jaar is volgens het RIVM en de GGD een overschrijding van de norm niet meer uit te sluiten. Naar aanleiding van de blazers stellen omwonenden vragen over hun gezondheid. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden op die vragen.  

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.