Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Nieuw kwelderlandschap Delfzijl eind 2020 toegankelijk voor bezoekers

  Het college heeft op vrijdag 10 juli de omheining van het nieuwe kwelderlandschap voor de kust van Delfzijl laten verwijderen. 

 • Tekenmoment 16 rijwoningen in Schrijversbuurt Delfzijl (fase 3)

  Op woensdag 8 juli ondertekenden Erik Zwanenburg van ontwikkelaar Zwanenburg Projecten BV en wethouder Hans Ronde een koop- en realisatieovereenkomst voor 16 rijwoningen in de Schrijversbuurt Zuidoost in Delfzijl.

 • Verdubbeling N33 van levensbelang voor economische ontwikkeling van de regio

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Midden-Groningen en Het Hogeland en de bedrijven Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta hebben vandaag een gezamenlijke brief gestuurd naar Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen. Aanleiding is berichtgeving over de ontstane financiële situatie bij de aanleg van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen en de mogelijke oplossing daarvoor.
   

 • Overhandiging dorpsvisie 'Kiek op Spiek' en ondertekening onderhoudsovereenkomst Groen Spijk

  Maandag 6 juli hebben inwoners van Spijk hun nieuwe dorpsvisie 'Kiek op Spiek' overhandigd aan dorpenwethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl.

 • Overhandiging boekje met ruim 200 bewonersinitiatieven aan gedeputeerde Van Dekken

  Dinsdag 7 juli overhandigde wethouder Jan Menninga het boekje 'Bewoners aan zet' met daarin verhalen van bewonersinitiatieven uit de gemeente aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

 • Toffe activiteiten voor kinderen in de zomervakantie!

  De zomervakantie kan voor sommige kinderen in verband met de maatregelen rondom de coronacrisis niet doorgaan zoals gepland. JongGOUD Eemsdelta heeft daar iets op bedacht!

 • Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen Veiligheidsregio Groningen

  De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.

 • Wonen met een PLUS klaar voor de volgende stap

  Het voorlopig ontwerp van Wonen met een PLUS in de kop van het centrum van Delfzijl is klaar. De gemeente Delfzijl en Acantus hebben overeenstemming met Rottinghuis/De Zwarte Hond (bouwer/architectenbureau). De weg is vrij voor de volgende stap.

 • Kinderspeurtocht langs nieuwbouwlocaties Delfzijl Noord

  Woensdagmiddag 1 juli zijn 55 kinderen op speurtocht geweest langs enkele nieuwbouwlocaties in Delfzijl Noord. Op initiatief van Acantus, Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) en de gemeente Delfzijl en onder begeleiding van de Stichting Welzijn en Dienstverlening maakten zij op een ludieke manier kennis met de versterkingsopgave in hun wijk.

 • Nieuwsbrief Termunten en Termunterzijl

  In het gebied Termunten en Termunterzijl spelen al enige tijd verschillende initiatieven en zijn inwoners actief aan de slag gegaan voor de leefbaarheid in hun dorp. Hierdoor zijn er verschillende projecten in het dorp ontstaan. Daarnaast zijn er ook projecten gestart vanuit de gemeente, Het Groninger Landschap en Woonstichting Groninger Huis. Al met al zorgt dit er voor dat er momenteel veel gebeurt in Termunten en Termunterzijl. Lees de laatste stand van zaken in de nieuwsbrief hieronder.

 • Houd rekening met de werkzaamheden op het Groot Bronswijk-terrein

  Momenteel vinden er diverse werkzaamheden plaats op het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen.

 • Nog geen duidelijkheid voor bewoners Zandplatenbuurt Zuid, Delfzijl

  Er is voor de bewoners van Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl nog geen duidelijkheid over de versterking van hun woning. De gemeente Delfzijl werkt samen met Acantus, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan de versterking van woningen in de Zandplatenbuurt. De partijen willen de woningen in de Zandplatenbuurt Zuid net zo aan pakken als in de Zandplatenbuurt Noord en omgeving. Dat betekent dat er, in plaats van het versterken van de bestaande woning, ook gekozen kan worden voor een nieuwe, aardbevingsbestendige woning op een van de ontwikkellocaties in Delfzijl.

 • Gemeente Delfzijl investeert 4,5 miljoen euro in openbare ruimte

  Het college heeft de planning voor investeringen aan wegen, riolering, groen en civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en steigers vastgesteld. Op 25 juni stemde de raad in met de benodigde financiering. Met het vaststellen van de 'Integrale Meerjarenplanning 2020-2024' investeert de gemeente in 2020 voor 4,5 miljoen euro aan projecten in de openbare ruimte. Veiligheid en betrokkenheid van inwoners zijn hierbij belangrijke speerpunten.

 • Kent u iemand, die een lintje verdient?

  In de gemeente Delfzijl zetten veel inwoners zich belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze moeten dan wel worden voorgedragen. De lange procedure die vooraf gaat aan de uitreiking begint met een voordracht. Deze voordracht wordt veelal gedaan door iemand uit de vereniging of instelling die de bijzondere inzet zeer waardeert. Maar ook familieleden of buren kunnen het initiatief nemen om een voordracht te doen.

 • Kennisgeving besluiten windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

  De gemeenteraad van de gemeente Delfzijl heeft op 25 juni 2020 het bestemmingsplan voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding vastgesteld. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft op 30 juni 2020 een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding aan de Koepel Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding.

 • Informatiebijeenkomst Centrum Zuidoost: Ontwerp bestemmingsplannen binnenkort ter inzage

  Binnenkort gaan de ontwerp bestemmingsplannen Plein de Molenberg en Ubbens- en Actionlocatie naar het college, om daarna zes weken ter inzage gelegd te worden. Inwoners van Delfzijl kunnen dan de plannen inzien en reageren. Reden voor de projectgroep Centrum Zuidoost om belanghebbenden en belangstellenden bij te praten.

 • Veel animo voor nieuwbouwwoningen in Delfzijl

  Maandag 22 juni sloot de inschrijfperiode voor meerdere nieuwbouwprojecten in Delfzijl. In de afgelopen weken werden de eerste 63 koopwoningen aangeboden en er zijn bij de betrokken makelaars hiervoor 92 inschrijvingen binnengekomen. Door dit grote aantal was het voor enkele projecten nodig om via loting te bepalen wie welke woning toegewezen krijgt.

 • Gemeentewapen en logo Eemsdelta bekend

  Aan het begin van de vergadering van de Raadsklankbordgroep (RKBG) Eemsdelta op woensdag 24 juni is het wapen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta onthuld.

 • Inwoners Holwierde houden voorzieningen in het dorp met bijdrage van gemeente

  Het college van Delfzijl stelt de raad voor om De Brede Werkgroep Holwierde een subsidie van € 100.000,- te verlenen voor de aanschaf van het voorzieningenpand waarin de huisartsenpraktijk en de inmiddels gesloten dorpswinkel zijn gehuisvest. Met draagvlak vanuit het dorp, heeft de stichting een plan gemaakt om de voorzieningen in het dorp te kunnen behouden.

 • 30 juni: online EBG Kenniscafé 'Professionele video’s maken met je smartphone’

  Video's worden steeds vaker ingezet binnen online marketing. Wil jij als ondernemer online meer zichtbaar zijn?

 • Virol bijeenkomst oud papier

  Eind dit jaar gaat de inzamelingsmethode van oud papier in de gemeente Delfzijl veranderen. Tijdens de bijeenkomst van 16 juni gingen gemeente, afvalinzamelaar Virol en vrijwilligers van diverse organisaties hierover met elkaar in gesprek. Het aanbieden van oud papier gebeurt vanaf december 2020 met containers in plaats van gebundeld of in dozen. Het scheiden van papier en karton uit restafval met behulp van containers moet bijdragen aan het behalen van de Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstelling, om van 165 kg restafval per persoon per jaar naar 100 kg te gaan.

 • Delfzijl ondersteunt nieuw dorpshuis Termunten en Termunterzijl

  Het college van Delfzijl stelt de raad voor om de stichting Samen onder één Dak in Termunten en Termunterzijl een subsidie te verlenen van € 310.000,- voor het realiseren van een nieuw dorpshuis. Van de achttien dorps- en buurthuizen in de gemeente is het nieuwe dorpshuis in Termunten de der-tiende in rij dat een bijdrage ontvangt voor het renoveren of realiseren van een dorps- of buurthuis. 

 • College legt Bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' voor aan raad

  Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Aanleg van dit windpark is belangrijk om te voldoen aan de provinciale taakstelling voor windenergie op land en de nationale klimaatopgave. Het windpark levert een belangrijke bijdrage aan de transitie naar duurzaam opgewekte energie. 

 • Geen buurtbussen tot half augustus

  De buurbussen in Groningen en Drenthe en ook de stadsbussen in Hoogezand, Veendam en Delfzijl die door vrijwilligers worden gereden, verlengen de periode waarin zij niet rijden tot half augustus, het einde van de zomervakantie. Eerder gaven we aan dat ze tot 1 juni niet zouden rijden en het nog onzeker was wat er daarna zou gebeuren. Deze periode tot 1 juni is nu verlengd tot half augustus.

 • Verruiming openingstijden supermarkten, detailhandel en contactberoepen

  Het college heeft besloten de openingstijden van supermarkten op zon- en feestdagen vanwege het coronavirus opnieuw tijdelijk te verruimen van 1 juni tot 1 september 2020. Het college heeft aanvullend besloten dat de tijdelijke verruiming ook geldt voor de overige detailhandel en contactberoepen. De openingstijden zijn vanaf 11.00 tot 18.00 uur in plaats van 13.00 tot 18.00 uur. De ruimere openingstijden dragen bij aan de spreiding van klanten waardoor er minder kans op besmettingsgevaar ontstaat.

 • Plein De Vennen en Spoorstraat

  De werkzaamheden aan het Plein De Vennen vorderen gestaag. De verlichting en de beplanting zijn aangebracht en de komende periode is daar aandacht voor de verzorging van de beplanting en waar nodig herstel van de bestrating. Daarna rest nog de laatste inrichting van het plein, zoals zitelementen en afvalbakken, Omdat enkele banken worden hergebruikt, worden deze nog goed schoongemaakt. Ook worden de speeltoestellen (terug) geplaatst en worden enkele laadpunten voor elektrische auto's aangelegd. Het verblijf op plein De Vennen wordt steeds prettiger.

 • Adverteren op Gemeentegids

  We hebben signalen gekregen dat organisaties in onze gemeente benaderd worden voor een internetadvertentie op de website Gemeentegids.org. Het staat u vrij om te adverteren op deze website, maar willen u er toch graag op wijzen dat dit niet de gemeentegids van de gemeente Delfzijl is. Akse Media is de uitgever van onze gemeentegids. De papieren gemeentegids 2020-2021 wordt dit jaar niet uitgebracht, omdat we in 2021 overgaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De digitale gemeentegids van de gemeente Delfzijl vindt u op: https://delfzijl.smartmap.nl.

 • Hoe gaat het nieuwe Cultuurcluster eruitzien?

  Ontwerpers en adviseurs worden uitgenodigd zich aan te melden voor de opdracht om een ontwerp te maken voor deelgebied drie van Delfzijl Centrum Zuidoost. Dit heeft de gemeente Delfzijl op 27 maart 2020 bekend gemaakt via Tendernet. Het is een groot project en daarom wordt de opdracht Europees uitgezet: een Europese Selectie dus.

 • Corona: Informatie dienstverlening gemeente update 18 maart

 • Word geen geldezel!

  Steeds meer jongeren worden slachtoffer van criminelen die via bankrekeningen van deze jongeren geld witwassen.

 • Overeenstemming verplaatsing supermarkt Lidl in Delfzijl centrum

  De gemeente, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Lidl hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor verplaatsing van de Lidl in Delfzijl centrum.

 • College stemt in met definitief ontwerp herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  Het college heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl op 5 februari 2019 vastgesteld.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij het bedrijf ESD in Farmsum komen tijdens het productieproces zogenaamde blazers voor. Gebleken is dat de stofdeeltjes die neerdalen na de blazers siliciumcarbidevezels (SiC-vezels) bevatten. Deze vezels zijn door de Gezondheidsraad en het RIVM  als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Bij dertig tot vijftig blazers per jaar is volgens het RIVM en de GGD een overschrijding van de norm niet meer uit te sluiten. Naar aanleiding van de blazers stellen omwonenden vragen over hun gezondheid. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden op die vragen.  

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.