Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Gemeente Delfzijl sluit 2018 af met een positief saldo

  De gemeente Delfzijl sluit 2018 af met een positief resultaat van € 1,1 miljoen. Het overschot op de jaarrekening 2018 wordt met name veroorzaakt door incidentele meevallers op het gebied van be-schermd wonen, uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en bijstandsuitkerin-gen (BUIG). Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om € 356.000,- te reserveren voor de negatieve afrekening van het gemeentefonds als gevolg van het achter blijven van de Rijksuitgaven, het instellen van een voorziening grafrechten van € 147.500,- en het resterend resultaat van
  € 589.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.

 • College positief over gebiedsontwikkeling Centrum Zuidoost

  Het college vraagt de raad de gebiedsontwikkeling van het zuidoostelijke deel van Delfzijl centrum vast te stellen. Doel? “Zoveel mogelijk voorzieningen, een uiteenlopend woningaanbod en een aan-trekkelijke openbare ruimte creëren. Een plek waar voetgangers en fietsers graag zijn en waar auto-mobilisten nog steeds hun auto kunnen parkeren. Zo houden we dit deel van het centrum niet alleen aantrekkelijk voor de huidige bewoners, maar trekken we ook nieuwe bewoners en bezoekers aan”, aldus wethouder IJzebrand Rijzebol.

 • Informatiebijeenkomst Centrum Zuidoost

  Op maandag 1 juli is er vanaf 19.00 uur een informatieavond over de ontwikkelingen rondom het gebied Centrum Zuidoost in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Johan van den Kornputplein 10. Donderdag 11 juli vergadert de gemeenteraad over de plannen voor Centrum Zuidoost.

 • Het wad is jarig!

  Zaterdag 29 en zondag 30 juni wordt de verjaardag van 10 jaar Unesco Werelderfgoed Waddenzee gevierd met de Dag van het Wad. Tijdens dit weekend worden er in Delfzijl, Bierum, Godlinze, Termunten en Termunterzijl, door meerdere ondernemers, organisaties en locaties, bijzondere activiteiten gerelateerd aan de Wadden georganiseerd.

 • DAL-adviesraad Sociaal Domein

  De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 28 juni 2019, aanvang 9.00 uur in het gemeentehuis van Loppersum, Helmantel zaal. Op de agenda staan onder andere jeugdzorg, armoedebeleid en arbeidsparticipatie. De complete agenda kunt u vinden op www.delfzijl.nl/daladviesraad.

 • Bewoners Termunten, Termunterzijl en Borgsweer bijgepraat over schade brug 'Boog van Ziel'

  De bewoners van Termunten, Termunterzijl en Borgsweer zijn donderdagavond 20 juni geïnformeerd over de ernst van de schade aan de brug 'Boog van Ziel' in Termunterzijl. In februari vonden in ver-band met werkzaamheden aan de Polder Breebaart extra grondtransporten plaats over deze histori-sche brug. Wethouder Jan Menninga: 'Wij hebben de inwoners van de dorpen toen beloofd onderzoek te doen naar de gevolgen van deze transporten over de Boog van Ziel. Ook willen we duidelijkheid of de grondtransporten schade aan de brug veroorzaakt hebben.'

 • Blijf niet achter de gladiolen zitten

  Dat geheugenproblemen en vrijwilligerswerk prima samen kunnen gaan, bewijst Johannes Weyzig. Geassisteerd door Barbara Hof bereidt hij wekelijks een Indische maaltijd in verpleeghuis Vliethoven. Niet alleen Johannes en Barbara doet dat goed, ook bewoners en personeel genieten mee van dit smakelijke vrijwilligerswerk.

 • Informatiebijeenkomst kindcentrum Wagenborgen op 2 juli

  Op dinsdag 2 juli is er een informatiebijeenkomst over het nieuwe kindcentrum in Wagenborgen. De informatiebijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.00 uur in Ons Centrum aan de Kerkstraat 48 in Wagenborgen.

 • Informatiebijeenkomst kindcentrum Spijk op 26 juni

  Op woensdag 26 juni is er een informatiebijeenkomst over het nieuwe kindcentrum in Spijk. De informatiebijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.00 uur in MFC aan de Nesweg 1 in Spijk. Inloop is vanaf 19.00 uur.

 • Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum: Draagt u ook een steentje bij?

  Op woensdag 11 maart 1942 moesten de Joodse medeburgers gedwongen vertrekken uit Delfzijl. Weg uit hun vertrouwde leefomgeving en het merendeel op weg naar een gruwelijk einde. Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum heeft, in samenwerking met de Joodse stichting Beth Ha-Knesseth, het initiatief genomen om een monument te realiseren ter nagedachtenis aan de Joodse Delfzielsters. Om dit mogelijk te maken, hebben zij uw steun nodig. Voor € 2,50 kunt u al symbolisch een steentje bijdragen aan dit initiatief.

 • College gaat voor nieuwbouw complex De Molenberg

  Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen het complex De Molenberg in Delfzijl te vervangen door een nieuw cultuurcluster. Wethouder Hans Ronde hierover: "Onderzoeken naar de verschillende mogelijkheden voor De Molenberg laten zien dat een flinke investering in deze locatie niet langer uit kan blijven".

 • Bewonersinitiatieven ‘Delfzielster Pronkjewails’ geven de gemeente kleur

  In de gemeente Delfzijl nemen inwoners initiatieven om wonen en recreëren in hun buurt, wijk of dorp nog plezieriger te maken dan het al is. De gemeente draagt bewonersinitiatieven een warm hart toe en onderstreept dat door initiatiefnemers jaarlijks in het zonnetje te zetten. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Bewonersinitiatieven, ‘Delfzielster Pronkjewails’ krijgen dan een plek in de centrale hal van het gemeentehuis. Hier is sinds 2015 een fotogalerij van bewonersinitiatieven ingericht.

 • RMC Jaarverslag 2017-2018

  Het jaarverslag van de RMC regio Noord-Groningen is te downloaden.

 • Resultaten enquête afvalinzameling gemeente Delfzijl

  Eind 2018 heeft de gemeente Delfzijl haar inwoners gevraagd een enquête in te vullen over afval scheiden, de uitkomsten van die enquête zijn nu bekend.

 • Herinrichting De Hoogte in Wagenborgen

  Eerder is geïnformeerd dat Elzinga aannemingsbedrijf op maandag 6 maart 2019 zou starten met het vervangen van de riolering in straat De Hoogte in Wagenborgen. Er ligt in het betreffende gedeelte een AC-(asbest cement) waterleiding van het Waterbedrijf Groningen. Waterbedrijf Groningen heeft aangegeven dat de gemeente vanaf 4 maart 2019 de geplande rioleringswerkzaamheden kon gaan uitvoeren. Helaas is dit niet gelukt, omdat de werkzaamheden van het Waterbedrijf zijn vertraagd. Dit heeft als gevolg dat de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden uitgesteld moet worden.

 • Onderwijstransitie

  De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen.  Deze week meer informatie over Kindcentrum Spijk:

 • College stemt in met definitief ontwerp herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  Het college heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl op 5 februari 2019 vastgesteld.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij het bedrijf ESD in Farmsum komen tijdens het productieproces zogenaamde blazers voor. Gebleken is dat de stofdeeltjes die neerdalen na de blazers siliciumcarbidevezels (SiC-vezels) bevatten. Deze vezels zijn door de Gezondheidsraad en het RIVM  als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Bij dertig tot vijftig blazers per jaar is volgens het RIVM en de GGD een overschrijding van de norm niet meer uit te sluiten. Naar aanleiding van de blazers stellen omwonenden vragen over hun gezondheid. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden op die vragen.  

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.