Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein

  De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 31 januari 2020. De vergadering begint om 9.00 uur in de B&W kamer van het gemeentehuis in Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 10.

 • Inzameling huisvuil containers

  Onderstaand leest u wanneer in januari in de gemeente Delfzijl Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) en restafval wordt ingezameld.

  Week 6                3 t/m 7 februari               inzameling restafval
  Week 7                10  t/m 14 februari          inzameling gft-afval
  Week 8                17 t/m 21 februari           inzameling restafval
  Week 9                24 t/m 28 februari           inzameling gft-afval
   

 • Drukbezochte informatieavond Centrum Zuidoost

  Wethouder IJzebrand Rijzebol opende maandag 20 januari de informatiebijeenkomst: "Deze avond praten wij niet alleen u bij, maar praat u vooral ons bij. Wij maken samen de plannen voor Centrum Zuidoost." De projecten binnen Centrum Zuidoost liggen goed op schema. Tijdens de bijeenkomst ging het vooral over: de Molenberg, het Burgemeester Buiskoolplein, de Nieuweweg, de Actionlocatie en de Ubbenslocatie.

 • Bezoek het tijdelijke holocaustmonument 'Levenslicht'

  Op vrijdag 24 januari hebben leerlingen van groep 2, 7 en 8 van basisschool de Zaaier in Delfzijl het tijdelijk holocaustmonument 'Levenslicht' onthuld in de stationshal van Delfzijl. De leerlingen legden de laatste zeven stenen bij het 'Levenslicht' en maakten zo het monument af. Hierbij vertelden zij het verhaal over de familie Samuel Gans (Marktstraat 25 Delfzijl), bestaande uit zeven personen. Dit Joodse gezin is omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierna was iedereen een minuut stil om alle slachtoffers te herdenken.

 • Pilot schoolmaatschappelijk werker op vijf kindcentra in gemeente Delfzijl

  De gemeente Delfzijl start een pilot met een schoolmaatschappelijk werker op vijf kindcentra in kleine kernen in de gemeente. Vanuit deze vijf kindcentra in Farmsum, Holwierde, Spijk, Wagenborgen en Woldendorp bestaat sterk de behoefte om ondersteuning en jeugdhulp laagdrempeliger te maken voor leerlingen, ouders, leerkrachten en overige professionals op de scholen. Ook is het doel de ondersteuning vanuit de school nog sneller te verbinden met de ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden.

 • Financiële bijdrage voor laatste fase renovatie sportaccommodatie tennisvereniging Watec

  Het college van Delfzijl stelt de raad voor om een krediet van € 27.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van de kleedkamers en een aanpassing van het warmwatersysteem van tennisvereniging Watec in Wagenborgen. De raad neemt op 27 februari hierover een beslissing. In totaal is een investering van ruim € 48.000,- nodig. Door zelfwerkzaamheid en subsidieregelingen heeft de vereniging al een bedrag van € 21.000 gegenereerd.

 • Gemeente plant kleine 100 fruitbomen in openbaar groen Woldendorp en Termunten

 • Samen voor sport en bewegen in de nieuwe gemeente Eemsdelta

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan aan de slag met één lokaal sportakkoord. De drie gemeenten streven naar een breed gedragen sportakkoord. Daarom nodigen ze organisaties uit de sport- en beweegwereld, maar ook vanuit welzijn, zorg, onderwijs en commerciële partijen uit om mee te denken en mee te doen. Zodat zoveel mogelijk inwoners gaan sporten en bewegen.

 • Campagne MMA drugslabs

  Lege loodsen en panden trekken criminelen aan. Ze verbouwen deze bijvoorbeeld tot drugslabs: levensgevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen. Vaak gaat het om georganiseerde criminaliteit. In ruil voor grote geldbedragen raken kwetsbare mensen betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en geweld als gevolg. Verhuurders en omstanders zijn zich meestal niet bewust van de risico’s van drugslabs. Daarom start Meld Misdaad Anoniem een campagne. Om criminelen en de vaak verborgen drugslabs op te kunnen sporen zijn meldingen cruciaal. Help mee en zorg dat iedereen de signalen weet te herkennen.

 • De Vrijheid-express komt naar u toe!

  In de Maand van de Vrijheid (4 april – 5 mei 2020) herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in de provincie Groningen, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

 • Tegemoetkoming meerkosten Wmo 2020

  Inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum loon kunnen bij het Sociaal Plein Delfzijl een tegemoetkoming van  € 200,- aanvragen als zij kampen met meerkosten. Meerkosten zijn kosten waar iedereen mee te maken heeft, maar die aantoonbaar extra hoog uitvallen voor zieken of mensen met een beperking.

 • Maakt u zich ernstig zorgen over iemand?

  Het kan zijn dat hij/zij dringend psychische hulp nodig heeft. Familie, bekenden of buren kunnen bij de gemeente melden dat ze zich ernstig zorgen maken over iemand. Voor partners en familie is er een familievertrouwenspersoon.

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst project "Oosterveld op de schop"

  Op 30 januari 2020 tussen 17.00 en 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst over het project "Oosterveld op de schop". Klik hieronder op de uitnodiging voor meer informatie.

 • Fractie 2014 wordt Lokaal Belang Eemsdelta

 • Afvalkalender 2020

  De afvalkalender 2020 is vanaf nu online te downloaden. U kunt een gratis exemplaar ophalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. (Let op: gewijzigde openingstijden met de feestdagen.) Wilt u één gratis exemplaar thuis ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar gemeente@delfzijl.nl ter attentie van Peter Bouman of vraag telefonisch een exemplaar aan via telefoonnummer 140596.

 • Cultuurcluster Delfzijl dichterbij door samenwerking partijen

  De raad heeft vóór de zomervakantie van 2019 besloten dat de plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw van theater De Molenberg verder uitgewerkt kunnen gaan worden. Inmiddels is samen met theater de Molenberg, Openbare Bibliotheek Delfzijl en IVAK een programma van eisen opgesteld voor een cultuurcluster. Het resultaat? Een programma van eisen waar de samenwerkende partijen positief over zijn. De gemeenteraad heeft daarom ingestemd met het voorstel van het college: vervolg geven aan de uitwerking van complex De Molenberg in Delfzijl.

 • Daling schoolverzuim in Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  Het aantal leerplichtigen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum dat niet staat ingeschreven op een erkende school of onderwijsinstelling (absoluut verzuim) is gedaald. Dit schooljaar 2018-2019 is één leerplichtige niet ingeschreven. Dat waren er vorig schooljaar 2017-2018 nog vier. Dit blijkt uit het Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2018-2019. Evenals voorgaande jaren is een gezamenlijk jaarverslag leerplicht 2018-2019 voor de drie gemeenten gemaakt.

 • Tegemoetkoming meerkosten Wmo 2020

  Inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum loon kunnen bij het Sociaal Plein Delfzijl een tegemoetkoming van  € 200,- aanvragen als zij kampen met meerkosten. Meerkosten zijn kosten waar iedereen mee te maken heeft, maar die aantoonbaar extra hoog uitvallen voor zieken of mensen met een beperking.

 • Word geen geldezel!

  Steeds meer jongeren worden slachtoffer van criminelen die via bankrekeningen van deze jongeren geld witwassen.

 • Overeenstemming verplaatsing supermarkt Lidl in Delfzijl centrum

  De gemeente, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Lidl hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor verplaatsing van de Lidl in Delfzijl centrum.

 • College stemt in met definitief ontwerp herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  Het college heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl op 5 februari 2019 vastgesteld.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij het bedrijf ESD in Farmsum komen tijdens het productieproces zogenaamde blazers voor. Gebleken is dat de stofdeeltjes die neerdalen na de blazers siliciumcarbidevezels (SiC-vezels) bevatten. Deze vezels zijn door de Gezondheidsraad en het RIVM  als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Bij dertig tot vijftig blazers per jaar is volgens het RIVM en de GGD een overschrijding van de norm niet meer uit te sluiten. Naar aanleiding van de blazers stellen omwonenden vragen over hun gezondheid. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden op die vragen.  

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.