Pagina opties

Groter

Mest, melding tijdelijke opslag

 • Samenvatting

  De gemeente controleert of akkerbouwbedrijven zich aan de regels houden voor de tijdelijke opslag van vaste mest. De regels zijn bedoeld om bodem- en/of waterverontreiniging te voorkomen dan wel te beperken.

  De tijdelijke opslag van mest dient van tevoren bij de gemeente te worden gemeld. Er gelden speciale regels voor de locatie en de termijn waarop de mest mag worden opgeslagen, die vindt u hier. Het meldingsformulier vindt u onder ‘Digitaal regelen’.

 • Hoe werkt het?

  U dient het 'meldingsformulier tijdelijke opslag vaste mest' volledig ingevuld en met bijlagen te zenden aan:

  gemeente Delfzijl
  Postbus 20000
  9930 PA Delfzijl

 • Voorwaarden

  Voorschriften voor de opslag van vaste mest uit het Besluit landbouw milieubeheer

  Paragraaf 2.2 Opslaan van bedrijfsstoffen;bodembescherming

  2.2.1 Opslagen langer dan een half jaar

  Indien vaste mest, gebruikt substraatmateriaal, afgedragen gewas of bloembollenafval gedurende een half jaar of langer wordt opgeslagen vindt die opslag plaats op een mestdichte vloer met opstaande randen of ten minste een gelijkwaardige voorziening. Uitzakkend vocht kan niet in contact treden met de bodem en het oppervlaktewater en wordt bewaard in een vloeistofdichte opslagruimte of vloeistofdichte voorziening.

  Toelichting: 

  Mestdicht is conform de bouwtechnische richtlijnen mestbassins. De opslag behoeft niet in beton te zijn uitgevoerd, ook bij gebruik van zand- bentoniet of leemverhardingen kan worden voldaan aan de vereiste van mestdichtheid.

  2.2.2 Opslagen tot een half jaar

  Indien vaste mest, gebruikt substraatmateriaal, afgedragen gewas of bloembollenafval langer dan 2 weken, maar korter dan een half jaar op een locatie wordt opgeslagen, vindt de opslag in elk geval plaats:

  1. boven een absorberende laag met een dikte van tenminste 0,15 meter en een organisch stofgehalte van ten minste 25%, en
  2. zodanig dat contact met hemelwater zoveel mogelijk wordt voorkomen Indien de opgeslagen mest, het gebruikt substraatmateriaal, het afgedragen gewas of het bloembollenafval wordt verwijderd, wordt de absorberende laag eveneens verwijderd.
  Toelichting:
  1. Als absorberend materiaal geeft het besluit tuinturf als voorbeeld
  2. Het besluit geeft hierbij een afdekzeil – landbouwplastic – als voorbeeld, naast vaste constructies (overkappingen). Vaste constructies zijn in de praktijk voor opslagen in het buitengebied vaak niet haalbaar in verband met strijdigheid met het bestemmingsplan en het niet kunnen afgeven van een bouwvergunning

  Paragraaf 2.3 Opslaan van bedrijfsstoffen; beperken geurhinder

  2.3.1 Afstanden tot geurgevoelige objecten

  De opslag van vaste mest, gebruikt substraatmateriaal, afgedragen gewas of bloembollenafval of de locatie plantaardig restmateriaal wordt gecomposteerd, vindt plaats:

  1. op tenminste 100 meter van een object categorie I of II (woning bebouwde kom en lintbebouwing)
  2. op ten minste 50 meter van een object categorie III, IV of V (woning buitengebied)
  Toelichting:

  Cat. I en II: woningen bebouwde kom en lintbebouwing en objecten van verblijfs- en dagrecreatie Cat III, IV en V: overige geurgevoelige objecten Om klachten te voorkomen wordt geadviseerd in alle gevallen 100 meter in acht te nemen.

  Paragraaf 2.4 Opslaan van bedrijfsstoffen; overige voorschriften

  2.4.1 Afstand tot oppervlaktewater

  De opslag van vaste mest, veevoer in de open lucht, gebruik substraat materiaal, afgedragen gewas en bloembollenafval vindt plaats op ten minste 5 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater.

 • Downloadbare bestanden

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl