Pagina opties

Groter

Dorps- of wijkbudget aanvragen

 • Samenvatting

  Iedere dorps- of wijkbewoner kan individueel of in groepsverband plannen indienen bij de dorpsvereniging of werkgroep Wijkbudget. Aanvragen door scholen komen niet in aanmerking. Zij hebben eigen mogelijkheden.

  De vertegenwoordigers inventariseren alle ingediende plannen en beoordelen aan de hand van de voorwaarden. Zij informeren het dorp of de wijk via een uitvoeringsvoorstel, gepubliceerd in bijvoorbeeld dorps- of wijkkrant, waarvoor is gekozen.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden projectvoorstellen

  1. Initiatieven moeten bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp en/of wijk op het gebied van welzijn, cultuur (historisch), gezondheid, sport, recreatie, educatie, natuur of milieu.
  2. Initiatieven hebben een breed draagvlak onder bewoners. Daarmee bedoelen we dat de aanvrager aantoont dat bewoners en/of bewonersorganisaties het voorstel ondersteunen en/of dat er gezamenlijk met inwoners wordt besloten welke initiatieven steun mogen verwachten vanuit het budget.
  3. Betrokkenen moeten bereid zijn zelf een bijdrage te leveren in de vorm van meedenken en handen-uit-de-mouwen-steken, etc.
  4. Aan de initiatieven mogen geen commerciële belangen verbonden zijn.
  5. De wijk- en dorpsbudgetten zijn niet bedoeld om (structurele) subsidies te verstrekken aan verenigingen in het dorp of de wijk. Een incidenteel project kan wel.
  6. Het budget kan dienen als cofinanciering (bijv. bij provinciale subsidie of fondsen)
  7. Het jaarbudget dient geheel in het lopende jaar te worden gebruikt. Geld dat overblijft, wordt verrekend met het budget van het daaropvolgende jaar.
  8. De initiatieven mogen zich nadrukkelijk niet richten op structurele, fysieke maatregelen in de openbare ruimte die vallen onder de reguliere werken en budgetten van de gemeente, dan wel fysieke nieuwe projecten die voortvloeien uit de uitvoeringsprogramma’s van de dorps- en wijkvisies.
  9. Van het budget mag wel op projectmatige basis ondersteuning, zoals opbouwwerk, worden ingehuurd. Het project moet wel onder de andere voorwaarden van de regels voor wijk- en dorpsbudget vallen. Te denken valt aan ondersteuning bij de dorpsraad, een project om bijvoorbeeld overlast van hondenpoep tegen te gaan, een plan om zomeractiviteiten voor de jeugd te organiseren etc. Het project wordt niet uitgevoerd vanuit reguliere middelen van de gemeente (bijvoorbeeld inkopen voor een vuurwerkproject wanneer de gemeente al subsidie verstrekt aan een instelling om dit te regelen).
  10. Van het totale wijk- of dorpsbudget mag maximaal 10 procent worden besteed aan huur vergaderruimtes, koffie, thee, printen etc..
  11. Beschadigingen of vernielingen aan objecten met dorps- en wijkbudget gerealiseerd worden niet vergoed door gemeente. Onderhoud en vervanging dienen zo nodig via het budget te worden ondervangen en/of in de aanvraag te worden mee gecalculeerd.
  12. Een initiatief mag niet in strijd zijn met (toekomstig) gemeentelijk beleid en/of wetgeving.
  13. De productie en verspreiding van dorps- en wijkkranten mogen gefinancierd worden uit de dorps- en wijkbudgetten.

  Hoe een initiatief, plan in te dienen?

  Vul het aanvraagformulier (zie openbare documenten) in en stuur deze aan het secretariaat van uw vertegenwoordiging. Na het ontvangen van een goedkeuring kunt u aan de gang. De gemeente adviseert om de ingediende initiatieven en keuzes te publiceren in dorps- en wijkkrant of op de internetpagina van het dorp of wijk.

  Verantwoorden van uitgevoerd initiatief

  Na de uitrol en/of afronding van het initiatief, kunt u een declaratie sturen aan dorpsbelangen, klankbordgroep en/of wijkplatform. Zij zullen de gemaakte kosten vergoeden conform gemaakte afspraken. Indien er een voorschot is gewenst, kunt u dat specifiek en gemotiveerd aangeven in de aanvraag.

  Verantwoorden door dorpsbelangen, klankbordgroepen, wijkplatformen

  Het budget wordt in drie gelijke termijnen door de gemeente overgemaakt op de rekening van de dorpsvereniging, klankbordgroep of wijkplatform op basis van de projectaanvraagformulieren. Als er nog geen sprake is van een stichting of vereniging (juridische vorm), kan het budget in beheer blijven van de gemeente. De vierde termijn volgt na overleg en verantwoording van het budgetjaar. De uiterste datum voor het inleveren van de totale financiële verantwoording bij de gemeente, inclusief bonnen, is vastgesteld op 15 januari van het jaar daarop volgend. Ook worden dorpsverenigingen, klankbordgroepen en/of wijkplatformen gevraagd in hun dorps- of wijkkranten of internetpagina’s te publiceren wat met het budget is gerealiseerd.

 • Achtergrond

  Uitgangspunten

  Voor de dertien dorpen en de wijken Centrum, Delfzijl Noord, Tuikwerd, Over de Gracht/Scheepvaartbuurt en de gezamenlijke buurten Fivelmonde, Fivelzigt, Dethmerseiland en Steenbakkersbuurt stelt het college van B&W een basisbedrag van 4000,- euro beschikbaar, aangevuld met 2,00 euro per inwoner. Hiermee kunnen dorpsverenigingen, bewonerscommissies, wijkverenigingen en wijkplatforms, hierna te noemen vertegenwoordigers, samen met alle inwoners aan de slag met concrete projecten in hun buurt op het gebied van welzijn, cultuur (historie), gezondheid, sport, recreatie, educatie, natuur of milieu. Het budget is kortom bedoeld om projecten te ondersteunen die iets extra’s voor het dorp en de wijk opleveren op het gebied van leefbaarheid en/of bevordering van sociale samenhang. In elk dorp of wijk is de eigen (dorps) vertegenwoordiging verantwoordelijk voor het budget. Het uitgangspunt van de budgetten is dat de dorpen en wijken er zelf mee aan de slag gaan en inhoudelijk verantwoordelijk zijn. De ondersteuning vindt op aanvraag plaats via het opbouwwerk. Gebiedsregie kan hierin adviseren.

 • Downloadbare bestanden